sagitfaizov (sagitfaizov) wrote,
sagitfaizov
sagitfaizov

Categories:

Письмо Зульфикара-аги боярину И.Д. Милославскому от 4 октября 1650 г.


 

Из книги: Мейер М.С., Фаизов С.Ф. Письма переводчика османских падишахов Зульфикара-аги царям Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу. 1640 – 1656. Турецкая дипломатика в контексте русско-турецких взаимоотношений. М., 2008. 

 

6.

Письмо Зульфикара-аги боярину И.Д. Милославскому. Написано 4 октября 1650, получено в январе 1651 г.

                                                                                                                 Hu

     Daülatle ve rаfgatle İlia Danilovik biek bek hazratlareneng hozur [daülatlar] … (дефект неск. слов) iglam ulnan bu dır ki.

     Bundan akdam ul canaba ilçeler ile kidan Mostafa çauş  …(дефект неск. слов) mögazzamnıng  igerme ikence köne bu canaba İslambula kilep vasıyl  uldı. Sagadatle…(дефект неск. слов)  Hazratlarene kildege kön buluşup, vezir-i agzam hazratlarene name ve ber     asıl kagad kitermiyep  … (дефект неск. слов) Hazratlarene. Ulu çar hem ulu han Aleksa Mihaylovik, cömla Urusıng hökemdarı,  hazratlar… (дефект неск. слов) kiterep taslim ildeler.

     Ziker ulnan namea sagadatle vezir-i agzam hazratlare dahi laek uldıgı  rigayat üzra  ve ul sagatda sagadatle ve gazimatle padişah hazratlarene içrivaya  кünderep, belderde. Bagda ziker ulnan namea tercüma [ulmasına] sagadatle padişah hazratlare ferman idep,  ul kön eçende ber huş tercüma ulınıp ber horuf ve ber nokta iksak [ulmayep] uldıgı üzra törkçe çıkarıp, sagadatle vezir-i agzam hazratlare kendi ukıp, garizi ulnan dustlık  ve bu caniba, sagadatle ve şavkatle padişahımıza ulan darun sıyratından  ziyada haza … (дефект неск. слов).  

     Gıyzzatlı vezir-i agzam hazratlare azamatlı padişah hazratlarene içrivaya künderep, sagadatle… (дефект неск. слов) name-i kabul ve makb[u]llar тutıp, hazz ilmeşlerder, lakin bu name ile bunda şöyla igtimad  ziker ulnan Mostafa çauş ile gadat kadim üzra ber biek ilçe dahi künderelmeş ula ki.  

     Bu caniban dahi anga küra ber namdar adam ilçelereng ile ul caniba dustlık name ile vara ide ve dustlık bu …  ike caniban  tanalınıp dahi mahkam ula ilep, çönkem ilçe name ile künderelmeş name-i şarifda  garaz ulnan  dustlık ve möbarak  salih ve solaha laek rigayat ul caniban kirage köbi rigayat ulınıp, icra ulınır, diu,   iglam ulınmışdır bu caniban. 

     Dahi anga  kön sagadatle ve gazimatle padişahımız hazratlarenden ve cömla ve faridai daülatdan möbarak  salih ve solaha rigayat ulınıp,  magadam ki ul tarafdan, daülatengdan, möbarak salih ve solaha rigayat … bu caniban bila  hargiz dustlıkdan ve elıkdan gayri ber nesene ulmaz ve anga kön nameda yazıldıgı üzra agar tatar han hazratlarene ve kalga saltan ve nureddin saltan ve Kafa beklerbekene ve Azak beke ve saltanbeke sagadatle  padişah hazratlarendan  name-i humayun ve emr şarifler ve sagadatle vezır-i agzam hazratlarendan  dahi bu canibce yarar maktübler irsal ulınıp künderdeler.  Tanbih bu dır ki. Daülatle Maskaü çare ulan Aleksa Mihaylovik cömla Urusıng  hökemdarı dustımızıng vilayetlarene akımа*  itmiler ve itdertmiler. Möbarak salih onga[k] rigayat üzra  ulalar, diu, kavi yazdılar.  

     Azakdan kilenler dahi şoyla habar kiterdeler ki. Hala nahar Tın kazakları ile ber huş ulıp,  azaklı Tın kazaklarına ,Tın kazakları dahi Azak kalgasına varıp kilep idep öçen  ber berene men bagda zarar itmezler. Balıklar bila avıllar dır hıyanatları  dahi ber ireneng hıyanatları  ile  kereşep ütalar der, berdan hıyan arada zaegı ulmaz, diu, ul caniba igla amin ve iman söylarlar ve hala Mustafa çauş bu caniba kilerga varınışdan kayıklar  ile Tın kazaklarına kildeklarenda un biş kön çerkes Kiman nam ata kazaklarında karar ulıp bagda azaklı ile habarlaşep Azakdan gadat üz[ra] agalar gaskar ile çıkıp ve çerkes Kiman da dahi kazaklar igla alaylar ile Mustafa çauşı cömla [avıllar]  ile  rigayat ile kaldırıp Azak agalarına karşı kiterep zıyansız taslim ilmeşlarder, diu. Mustafa çauş bunda vasıyl uldıkdan sagadatle vezir-i agzam hazratlarene söylade ve Sez daülatlerden vafi hoşnudlık kiterde, çok elıkkezi söylade.  

     Kagıd ile varan Gaysaya Еfstaları kulıngdan tafsıyn** üzra maglümeng ulırına  söylaşa süzene igtimad boerıng tugrı adam dır  ve bu caniba kilan nameda bunda ilçelerena ziyada cafa ulıp, nafakaları virelmiep ve vakıtları ul caniba koyurılmıep, ziyada iklenmakle biyek ilçe bunda bu kadar adamları ile mаrd ulıp, ilçeler iklenmakle ber ballad başlı adamıng Bogdan Lıkov kemsene name ile  bu caniba kilep  ul dahi  bunda  mard ulıp,  bula вakıy kalanlar ile Mustafa çauş ul caniba varıp, vasıyl ulmışdır, diu, şikayat yözendan bu hosus  nameda  yazılmış. İmdi bu ahvalne yüzdan uldırsa,  ul caniba iglam uldıgı köbi öylе dögelder,  har kereng rigayate kendi alnıda dır.  

     Ul ilçeler bu caniba kildeklerenda gazıym rigayat üzra lali ile ve has ahordan аgır rahatle könda  tellar ile kunaklarına kiterelep ve Divan humayun  gazıym rigayat ile  kiterdelep, agır zıyafat  ulu, vafi adamlar hilgatlanıp, sagadatle padişah hazratlarene hadimat ile  bulışıp ve ina hadimat ile kunaklarına kiterep, tagyinlere  könda dar darbıng akça virelep  ve odun, ve şarabları dahi başka faravan virelep  ve köndelerena başka  tamam korılıp, ve başka ikedan ferdan  yapaları  ber biek ula eçenda tahta ile bulmas dır.  Hacatlar yapılıp, ni didelersa, kısursız  yapılırı ki. Haterlere huş ulsın.  

     Bu didegem tamam ve ferdan ve hacat yapıla cömladan.  Benem elemdan kiçde rigayatlarende hiç kısur yuk ide  ve köndelerne takarrerdan. Ul caniba kitüçesene  sagadatle padişah  hazratlarene bulıştırıp ve dagıy  itderdeler gadat üzra ina hilgatlar kiderdeler ve biek yarar kemı totıp iskeleça niyaşatlar***  dilar,  ber iganatan kitmakka  tagyın ulındı.  

     İlçeleregez kitmakka istimad  ile uldıkda  biek ilçe ve cömla bilе  kilan adamlar  sagıy ideler. Bu yözdan gıynad  itmilere ile kaldılar.    Andan songra artık habar kilep, biek ilçe üldı, adamlardan  kidan kitde. Bunga  bagışda  söal ulınırsa biek  ilçe kendi aye adam ide iken. Defterdar ulan Alfer  Kuzıylef ziyada gıynadçe adam ide. Biek ilçea: dahi ul  bozar, di, andan avval kilan ilçelerden    elık üzra harakat iderlar, di, аnlar dahi elık üzra ul caniba kidarlar, di.   

     Sezdan daülat ile bu caniba baş  ilçelereng ile kildegez marhum Mostafa çauşа vezir-i agzam ide ni kadar elık ile ki. Кildekkezena  ul kadar dahi  marhum Mostafa çauş canabeng rigayat üzra vilayatenga künderde. Ne yözdan rigayat uldıgıgızı belerez, yazmak lazim dökelle, ina har kem ki kilersa elık üzra kilan elık üzra  harakat ulınır.  

    Varan zabur Gaysaya Еfstаları кulıngızı sagiy ildep bu hosusları tafsıyl  üzra hozurıgızga idarlar. Ne söylasa süzena igtimad boyırıp bunda dustlıkda ve elıkda kısur коnulmış dır ve dustlık kuydırgan  ul caniban,  dahi bu andık ulıklan dustlık karar ulınıp kısur ulınmıya hosusa bunda  asla şöbha yukdır ki. Bu caniba ulan kavi dustlıgıgızda nakısan  bulına han**** latıyf fara  ile daimi elıklı dustıgız ve  kön  ber kön arada ulan möbarak salih ve solaha kavi rigayat  ulına. Bakıy gömer ve daülateng ziyada ula.  

 

     Möhib dustıgız ve haer hahıng Zulfikar-efendi aga.

    Tamma.

 

    Tahrır fi 4 oktobre sene 1060 (1650).

 

РГАДА. Ф. 89. Оп. 2. Д. 27. Оригинал.

 

* Правильно: akınа.

** Правильно: tafsıyl.

*** От персидского niyayeş.

**** То есть падишаха, «хан» – ключевое слово титула османских падишахов.Перевод С. Фаизова
 

                                                                                                         Он (Аллах)

     Наделенному властью и возвышенному Илье Даниловичу, великого князя, Их величества… извещение следующее.

     Ранее отбывший в Вашу сторону с послами Мустафа-чауш… месяца 22 дня прибыл в нашу сторону в Стамбул. Наделенный счастьем… Их величеству везир-аззаму не доставил ни послания, ни какого-либо письма… Их величеству. Великого царя и великого хана Алексея Михайловича, государя Всей России, Их величества… доставили и вручили.

     Упомянутый наделенный счастьем везирь-аззам, Их величество, выказывая приличествующее случаю почтение к упомянутому посланию, в тот же час коротко дал знать о нем наделенному счастьем великому падишаху, Их величеству. Затем наделенный счастьем падишах, Их величество, издал фирман о переводе упомянутого письма, и в течение дня оно было переведено на турецкий язык с точностью до буквы и точки,  и наделенный счастьем везирь-аззам, Их величество, сам читал; и естественная дружба и cердечный путь, обращенные к этой стороне, к наделенному счастьем и величием нашему падишаху, все более…

     Благородный везирь-аззам, Их величество, отправив краткое изложение (послания) великому падишаху, Их величеству …наделенный счастьем… изучив послание со всех сторон,    получил удовольствие. Однако к этому посланию  тут такое доверие, что с упомянутым Мустафой-чаушем, как ранее велось,  можно было отправить  большого посла.

     И, соответственно, извещаем, что с этой стороны мог бы с твоими послами направиться заслуженный человек  …  обеспечивая  взаимное узнавание и прочность дружбы, так как благодаря послу с письмом,  заявленные в августейшем послании  дружба, благословенные мир и добрые отношения, будут почтены в должной степени и воплотятся в действительность.  

     Недавно наделенный счастьем и великий наш падишах, Их величество, оказывая почтение благословенным миру и добрым отношениям, и сообща, и отдельно, с той стороны, от Вашего величества,  благословенные мир и добрые отношения  будут почтены… c этой стороны никак не представляют себе, чтобы без без дружбы и тепла что-либо удалось,  и на основе написанного в известный день татарскому хану, Их величеству, и калге-султану, и нуреддин-султану, и кафинскому беглербеку, и азовскому беку, и  cалтанбеку*. Наделенный счастьем падишах, Их величество, отправил августейшее письмо и августейшие распоряжения, и везирь-аззам, Их величество, и в этой стороне пребывающий письма-ярлыки отправили с таким предупреждением: «Не предпринимать и не допускать набегов на области суверенного московского царя Алексея Михайловича, государя Всей России и Нашего друга». Относясь с почтением к плодотворному благословенному миру, они написали с большой силой.   

     Из Азова доставили также весть.  Ныне, после примирения, донские казаки  приходят в Азов, а азовские люди ходят к донским казакам, и так предотвращается нанесение ущерба друг другу. Измена городов селам – измена внутри одной земли, и полагают, что, посещая друг друга, предотвращают предательство и гибель. И расскажут о вере и доверии той стороне. И ныне, когда Мустафа-чауш в эту сторону возвращался, он на  лодках доехал до донских казаков, там у казаков черкеса Кимана в течение 15 дней находился под присмотром. Затем, связался с Азовом, и, согласно обычаю, из Азова вышли воинские люди, и черкес Киман со множеством казаков вышли в знак почета навстречу азовским агам и благополучно передали Мустафу-чауша. Он, прибыв сюда, рассказал об этом везирь-аззаму, Их величеству, и выразил полное удовлетворение Вашим величеством, сообщил о Вашей большой готовности к теплым отношениям.  

     От раба Вашего Исы Остафь(ева), который прибудет с письмом, узнаете все подробно, это человек честный, заслуживающий доверия. Да то, что написано в письме, полученном здесь, что послам Вашим большие притеснения были,  довольствие не давали, не установили время отбытия и задержали надолго, и великий посол со столькими людьми здесь узнали смерть, и от долгой задержки столичный житель Ваш Богдан Лыков, который пришел с письмом сюда, также умер**, а с оставшимися Мустафа-чауш в ту сторону отправился и дошел, - в связи с этой жалобой данное письмо написано.  Tеперь, если к этим вопросам обратиться, то здесь не просто отписка для той стороны, все оказанные почести у меня перед глазами.

     Когда эти послы в нашу сторону пришли***, они с великим почетом были сопровождены их опекуном и султанской конюшней на посольский двор и в Диване-хумаюн им было устроено торжественное угощение, их пожаловали халатами, они были приняты падишахом и затем сопровождены на посольский двор в обычном порядке, в определенный день  деньги «у дверей» получили, а также вино на каждого  обильно, и дров на каждого достаточно – в два раза  больше обычного; такие величины не могут давать повод к упрекам. Нужды их были удовлетворены полностью, чтобы они не говорили. Пусть доброе добром помнят.

     Cказанное верно в общем и в частностях, а потребности удовлетворялись во всей совокупности. То,что они не испытывали ущерба в почтении и недостатка в довольствии, это прошло через мои руки. При отпуске в ту сторону, когда были у наделенного счастьем падишаха, Их величества, их пригласили, как заведено, и надели халаты, и как подобает на этом высоком уровне, по старинному обычаю, зачитали восхваления, назначили жалованье по случаю отбытия.

     Когда послы Ваши обратились за поддержкой по случаю отъезда, великий посол  и все его люди старались. От этого лица противодействия не встретили. Затем, когда пришло [некое] известие, великий посол умер****, желающие уехать люди уехали. Если моего мнения спросите, великий посол хороший был человек. Дьяк же Алферий Кузовлев постоянно выказывал себя неуживчивым человеком. O великом послe отзывался, что он мешает отправить в обратную дорогу  посольство на основе взаимопонимания, как отправляли прибывших до них.

     К вернувшемуся вместе с Вашими полномочными послами покойному Мустафа-чаушу  везирь-аззам c большой чуткостью прислушивался. И прибывших [российских послов]  Мустафа-чауш, почитая Ваше превосходительство, в Вашу область проводил. Какой почет им был оказан, знаете, писать об этом неуместно, но кто бы  ни приехал, увидит такую же теплую встречу и проводы.

     Отправленный к Вам Иса Астафь(ев), раб Ваш, со старанием и в подробностях Вам расскажет о вышеизложенном. Что бы он ни говорил, следует верить. Нет никакого сомнения в том в том, что  здесь может заключаться ущерб дружбе и теплым [чувствам] этой стороны и утверждающейся дружбе той стороны, и что эта сторона будет упрочивать дружбу, не допуская ущерба. Если в обращенной к этой стороне дружбе есть ущербность, милостью хана здесь есть всегда готовый Вас понять друг Ваш, и день за днем продолжающиеся  мир и добрые отношения будут усиленно почитаться. Пусть жизнь Ваша длится вечно, а счастье не знает границ.

     C любовью Ваш  дружественный доброжелатель Зульфикар-эфенди и ага.

     Завершено.

Написано 4 октября 1650 года.


* Вероятно, кто-то из мурз кубанских и приазовских ногайцев.
** В 1647 г. был  отправлен в Стамбул в качестве гонца.

*** Стольник С. Телепнев и дьяк А. Кузовлев.

**** С. Телепнев, умер в ноябре 1646 г.

 Мейер М.С., Фаизов С.Ф. Письма переводчика османских падишахов... С. 89-95 (в текст оригинала {транслитерации} и перевода внесены незначительные изменения).

Tags: Zulfikar-aga maktubı, Османы
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author