January 20th, 2011

Письмо Зульфикара-аги боярину И.Д. Милославскому от 4 октября 1650 г.


 

Из книги: Мейер М.С., Фаизов С.Ф. Письма переводчика османских падишахов Зульфикара-аги царям Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу. 1640 – 1656. Турецкая дипломатика в контексте русско-турецких взаимоотношений. М., 2008. 

 

6.

Письмо Зульфикара-аги боярину И.Д. Милославскому. Написано 4 октября 1650, получено в январе 1651 г.

                                                                                                                 Hu

     Daülatle ve rаfgatle İlia Danilovik biek bek hazratlareneng hozur [daülatlar] … (дефект неск. слов) iglam ulnan bu dır ki.

     Bundan akdam ul canaba ilçeler ile kidan Mostafa çauş  …(дефект неск. слов) mögazzamnıng  igerme ikence köne bu canaba İslambula kilep vasıyl  uldı. Sagadatle…(дефект неск. слов)  Hazratlarene kildege kön buluşup, vezir-i agzam hazratlarene name ve ber     asıl kagad kitermiyep  … (дефект неск. слов) Hazratlarene. Ulu çar hem ulu han Aleksa Mihaylovik, cömla Urusıng hökemdarı,  hazratlar… (дефект неск. слов) kiterep taslim ildeler.

     Ziker ulnan namea sagadatle vezir-i agzam hazratlare dahi laek uldıgı  rigayat üzra  ve ul sagatda sagadatle ve gazimatle padişah hazratlarene içrivaya  кünderep, belderde. Bagda ziker ulnan namea tercüma [ulmasına] sagadatle padişah hazratlare ferman idep,  ul kön eçende ber huş tercüma ulınıp ber horuf ve ber nokta iksak [ulmayep] uldıgı üzra törkçe çıkarıp, sagadatle vezir-i agzam hazratlare kendi ukıp, garizi ulnan dustlık  ve bu caniba, sagadatle ve şavkatle padişahımıza ulan darun sıyratından  ziyada haza … (дефект неск. слов).  

     Gıyzzatlı vezir-i agzam hazratlare azamatlı padişah hazratlarene içrivaya künderep, sagadatle… (дефект неск. слов) name-i kabul ve makb[u]llar тutıp, hazz ilmeşlerder, lakin bu name ile bunda şöyla igtimad  ziker ulnan Mostafa çauş ile gadat kadim üzra ber biek ilçe dahi künderelmeş ula ki.  

     Bu caniban dahi anga küra ber namdar adam ilçelereng ile ul caniba dustlık name ile vara ide ve dustlık bu …  ike caniban  tanalınıp dahi mahkam ula ilep, çönkem ilçe name ile künderelmeş name-i şarifda  garaz ulnan  dustlık ve möbarak  salih ve solaha laek rigayat ul caniban kirage köbi rigayat ulınıp, icra ulınır, diu,   iglam ulınmışdır bu caniban. 

     Dahi anga  kön sagadatle ve gazimatle padişahımız hazratlarenden ve cömla ve faridai daülatdan möbarak  salih ve solaha rigayat ulınıp,  magadam ki ul tarafdan, daülatengdan, möbarak salih ve solaha rigayat … bu caniban bila  hargiz dustlıkdan ve elıkdan gayri ber nesene ulmaz ve anga kön nameda yazıldıgı üzra agar tatar han hazratlarene ve kalga saltan ve nureddin saltan ve Kafa beklerbekene ve Azak beke ve saltanbeke sagadatle  padişah hazratlarendan  name-i humayun ve emr şarifler ve sagadatle vezır-i agzam hazratlarendan  dahi bu canibce yarar maktübler irsal ulınıp künderdeler.  Tanbih bu dır ki. Daülatle Maskaü çare ulan Aleksa Mihaylovik cömla Urusıng  hökemdarı dustımızıng vilayetlarene akımа*  itmiler ve itdertmiler. Möbarak salih onga[k] rigayat üzra  ulalar, diu, kavi yazdılar.  

     Azakdan kilenler dahi şoyla habar kiterdeler ki. Hala nahar Tın kazakları ile ber huş ulıp,  azaklı Tın kazaklarına ,Tın kazakları dahi Azak kalgasına varıp kilep idep öçen  ber berene men bagda zarar itmezler. Balıklar bila avıllar dır hıyanatları  dahi ber ireneng hıyanatları  ile  kereşep ütalar der, berdan hıyan arada zaegı ulmaz, diu, ul caniba igla amin ve iman söylarlar ve hala Mustafa çauş bu caniba kilerga varınışdan kayıklar  ile Tın kazaklarına kildeklarenda un biş kön çerkes Kiman nam ata kazaklarında karar ulıp bagda azaklı ile habarlaşep Azakdan gadat üz[ra] agalar gaskar ile çıkıp ve çerkes Kiman da dahi kazaklar igla alaylar ile Mustafa çauşı cömla [avıllar]  ile  rigayat ile kaldırıp Azak agalarına karşı kiterep zıyansız taslim ilmeşlarder, diu. Mustafa çauş bunda vasıyl uldıkdan sagadatle vezir-i agzam hazratlarene söylade ve Sez daülatlerden vafi hoşnudlık kiterde, çok elıkkezi söylade.  

     Kagıd ile varan Gaysaya Еfstaları kulıngdan tafsıyn** üzra maglümeng ulırına  söylaşa süzene igtimad boerıng tugrı adam dır  ve bu caniba kilan nameda bunda ilçelerena ziyada cafa ulıp, nafakaları virelmiep ve vakıtları ul caniba koyurılmıep, ziyada iklenmakle biyek ilçe bunda bu kadar adamları ile mаrd ulıp, ilçeler iklenmakle ber ballad başlı adamıng Bogdan Lıkov kemsene name ile  bu caniba kilep  ul dahi  bunda  mard ulıp,  bula вakıy kalanlar ile Mustafa çauş ul caniba varıp, vasıyl ulmışdır, diu, şikayat yözendan bu hosus  nameda  yazılmış. İmdi bu ahvalne yüzdan uldırsa,  ul caniba iglam uldıgı köbi öylе dögelder,  har kereng rigayate kendi alnıda dır.  

     Ul ilçeler bu caniba kildeklerenda gazıym rigayat üzra lali ile ve has ahordan аgır rahatle könda  tellar ile kunaklarına kiterelep ve Divan humayun  gazıym rigayat ile  kiterdelep, agır zıyafat  ulu, vafi adamlar hilgatlanıp, sagadatle padişah hazratlarene hadimat ile  bulışıp ve ina hadimat ile kunaklarına kiterep, tagyinlere  könda dar darbıng akça virelep  ve odun, ve şarabları dahi başka faravan virelep  ve köndelerena başka  tamam korılıp, ve başka ikedan ferdan  yapaları  ber biek ula eçenda tahta ile bulmas dır.  Hacatlar yapılıp, ni didelersa, kısursız  yapılırı ki. Haterlere huş ulsın.  

     Bu didegem tamam ve ferdan ve hacat yapıla cömladan.  Benem elemdan kiçde rigayatlarende hiç kısur yuk ide  ve köndelerne takarrerdan. Ul caniba kitüçesene  sagadatle padişah  hazratlarene bulıştırıp ve dagıy  itderdeler gadat üzra ina hilgatlar kiderdeler ve biek yarar kemı totıp iskeleça niyaşatlar***  dilar,  ber iganatan kitmakka  tagyın ulındı.  

     İlçeleregez kitmakka istimad  ile uldıkda  biek ilçe ve cömla bilе  kilan adamlar  sagıy ideler. Bu yözdan gıynad  itmilere ile kaldılar.    Andan songra artık habar kilep, biek ilçe üldı, adamlardan  kidan kitde. Bunga  bagışda  söal ulınırsa biek  ilçe kendi aye adam ide iken. Defterdar ulan Alfer  Kuzıylef ziyada gıynadçe adam ide. Biek ilçea: dahi ul  bozar, di, andan avval kilan ilçelerden    elık üzra harakat iderlar, di, аnlar dahi elık üzra ul caniba kidarlar, di.   

     Sezdan daülat ile bu caniba baş  ilçelereng ile kildegez marhum Mostafa çauşа vezir-i agzam ide ni kadar elık ile ki. Кildekkezena  ul kadar dahi  marhum Mostafa çauş canabeng rigayat üzra vilayatenga künderde. Ne yözdan rigayat uldıgıgızı belerez, yazmak lazim dökelle, ina har kem ki kilersa elık üzra kilan elık üzra  harakat ulınır.  

    Varan zabur Gaysaya Еfstаları кulıngızı sagiy ildep bu hosusları tafsıyl  üzra hozurıgızga idarlar. Ne söylasa süzena igtimad boyırıp bunda dustlıkda ve elıkda kısur коnulmış dır ve dustlık kuydırgan  ul caniban,  dahi bu andık ulıklan dustlık karar ulınıp kısur ulınmıya hosusa bunda  asla şöbha yukdır ki. Bu caniba ulan kavi dustlıgıgızda nakısan  bulına han**** latıyf fara  ile daimi elıklı dustıgız ve  kön  ber kön arada ulan möbarak salih ve solaha kavi rigayat  ulına. Bakıy gömer ve daülateng ziyada ula.  

 

     Möhib dustıgız ve haer hahıng Zulfikar-efendi aga.

    Tamma.

 

    Tahrır fi 4 oktobre sene 1060 (1650).

 

РГАДА. Ф. 89. Оп. 2. Д. 27. Оригинал.

 

* Правильно: akınа.

** Правильно: tafsıyl.

*** От персидского niyayeş.

**** То есть падишаха, «хан» – ключевое слово титула османских падишахов.Перевод С. Фаизова
 

                                                                                                         Он (Аллах)

     Наделенному властью и возвышенному Илье Даниловичу, великого князя, Их величества… извещение следующее.

     Ранее отбывший в Вашу сторону с послами Мустафа-чауш… месяца 22 дня прибыл в нашу сторону в Стамбул. Наделенный счастьем… Их величеству везир-аззаму не доставил ни послания, ни какого-либо письма… Их величеству. Великого царя и великого хана Алексея Михайловича, государя Всей России, Их величества… доставили и вручили.

     Упомянутый наделенный счастьем везирь-аззам, Их величество, выказывая приличествующее случаю почтение к упомянутому посланию, в тот же час коротко дал знать о нем наделенному счастьем великому падишаху, Их величеству. Затем наделенный счастьем падишах, Их величество, издал фирман о переводе упомянутого письма, и в течение дня оно было переведено на турецкий язык с точностью до буквы и точки,  и наделенный счастьем везирь-аззам, Их величество, сам читал; и естественная дружба и cердечный путь, обращенные к этой стороне, к наделенному счастьем и величием нашему падишаху, все более…

     Благородный везирь-аззам, Их величество, отправив краткое изложение (послания) великому падишаху, Их величеству …наделенный счастьем… изучив послание со всех сторон,    получил удовольствие. Однако к этому посланию  тут такое доверие, что с упомянутым Мустафой-чаушем, как ранее велось,  можно было отправить  большого посла.

     И, соответственно, извещаем, что с этой стороны мог бы с твоими послами направиться заслуженный человек  …  обеспечивая  взаимное узнавание и прочность дружбы, так как благодаря послу с письмом,  заявленные в августейшем послании  дружба, благословенные мир и добрые отношения, будут почтены в должной степени и воплотятся в действительность.  

     Недавно наделенный счастьем и великий наш падишах, Их величество, оказывая почтение благословенным миру и добрым отношениям, и сообща, и отдельно, с той стороны, от Вашего величества,  благословенные мир и добрые отношения  будут почтены… c этой стороны никак не представляют себе, чтобы без без дружбы и тепла что-либо удалось,  и на основе написанного в известный день татарскому хану, Их величеству, и калге-султану, и нуреддин-султану, и кафинскому беглербеку, и азовскому беку, и  cалтанбеку*. Наделенный счастьем падишах, Их величество, отправил августейшее письмо и августейшие распоряжения, и везирь-аззам, Их величество, и в этой стороне пребывающий письма-ярлыки отправили с таким предупреждением: «Не предпринимать и не допускать набегов на области суверенного московского царя Алексея Михайловича, государя Всей России и Нашего друга». Относясь с почтением к плодотворному благословенному миру, они написали с большой силой.   

     Из Азова доставили также весть.  Ныне, после примирения, донские казаки  приходят в Азов, а азовские люди ходят к донским казакам, и так предотвращается нанесение ущерба друг другу. Измена городов селам – измена внутри одной земли, и полагают, что, посещая друг друга, предотвращают предательство и гибель. И расскажут о вере и доверии той стороне. И ныне, когда Мустафа-чауш в эту сторону возвращался, он на  лодках доехал до донских казаков, там у казаков черкеса Кимана в течение 15 дней находился под присмотром. Затем, связался с Азовом, и, согласно обычаю, из Азова вышли воинские люди, и черкес Киман со множеством казаков вышли в знак почета навстречу азовским агам и благополучно передали Мустафу-чауша. Он, прибыв сюда, рассказал об этом везирь-аззаму, Их величеству, и выразил полное удовлетворение Вашим величеством, сообщил о Вашей большой готовности к теплым отношениям.  

     От раба Вашего Исы Остафь(ева), который прибудет с письмом, узнаете все подробно, это человек честный, заслуживающий доверия. Да то, что написано в письме, полученном здесь, что послам Вашим большие притеснения были,  довольствие не давали, не установили время отбытия и задержали надолго, и великий посол со столькими людьми здесь узнали смерть, и от долгой задержки столичный житель Ваш Богдан Лыков, который пришел с письмом сюда, также умер**, а с оставшимися Мустафа-чауш в ту сторону отправился и дошел, - в связи с этой жалобой данное письмо написано.  Tеперь, если к этим вопросам обратиться, то здесь не просто отписка для той стороны, все оказанные почести у меня перед глазами.

     Когда эти послы в нашу сторону пришли***, они с великим почетом были сопровождены их опекуном и султанской конюшней на посольский двор и в Диване-хумаюн им было устроено торжественное угощение, их пожаловали халатами, они были приняты падишахом и затем сопровождены на посольский двор в обычном порядке, в определенный день  деньги «у дверей» получили, а также вино на каждого  обильно, и дров на каждого достаточно – в два раза  больше обычного; такие величины не могут давать повод к упрекам. Нужды их были удовлетворены полностью, чтобы они не говорили. Пусть доброе добром помнят.

     Cказанное верно в общем и в частностях, а потребности удовлетворялись во всей совокупности. То,что они не испытывали ущерба в почтении и недостатка в довольствии, это прошло через мои руки. При отпуске в ту сторону, когда были у наделенного счастьем падишаха, Их величества, их пригласили, как заведено, и надели халаты, и как подобает на этом высоком уровне, по старинному обычаю, зачитали восхваления, назначили жалованье по случаю отбытия.

     Когда послы Ваши обратились за поддержкой по случаю отъезда, великий посол  и все его люди старались. От этого лица противодействия не встретили. Затем, когда пришло [некое] известие, великий посол умер****, желающие уехать люди уехали. Если моего мнения спросите, великий посол хороший был человек. Дьяк же Алферий Кузовлев постоянно выказывал себя неуживчивым человеком. O великом послe отзывался, что он мешает отправить в обратную дорогу  посольство на основе взаимопонимания, как отправляли прибывших до них.

     К вернувшемуся вместе с Вашими полномочными послами покойному Мустафа-чаушу  везирь-аззам c большой чуткостью прислушивался. И прибывших [российских послов]  Мустафа-чауш, почитая Ваше превосходительство, в Вашу область проводил. Какой почет им был оказан, знаете, писать об этом неуместно, но кто бы  ни приехал, увидит такую же теплую встречу и проводы.

     Отправленный к Вам Иса Астафь(ев), раб Ваш, со старанием и в подробностях Вам расскажет о вышеизложенном. Что бы он ни говорил, следует верить. Нет никакого сомнения в том в том, что  здесь может заключаться ущерб дружбе и теплым [чувствам] этой стороны и утверждающейся дружбе той стороны, и что эта сторона будет упрочивать дружбу, не допуская ущерба. Если в обращенной к этой стороне дружбе есть ущербность, милостью хана здесь есть всегда готовый Вас понять друг Ваш, и день за днем продолжающиеся  мир и добрые отношения будут усиленно почитаться. Пусть жизнь Ваша длится вечно, а счастье не знает границ.

     C любовью Ваш  дружественный доброжелатель Зульфикар-эфенди и ага.

     Завершено.

Написано 4 октября 1650 года.


* Вероятно, кто-то из мурз кубанских и приазовских ногайцев.
** В 1647 г. был  отправлен в Стамбул в качестве гонца.

*** Стольник С. Телепнев и дьяк А. Кузовлев.

**** С. Телепнев, умер в ноябре 1646 г.

 Мейер М.С., Фаизов С.Ф. Письма переводчика османских падишахов... С. 89-95 (в текст оригинала {транслитерации} и перевода внесены незначительные изменения).

Письмо Зульфикара-аги царю Алексею Михайловичу 1653 г.


Из книги:
Мейер М.С., Фаизов С.Ф. Письма переводчика османских падишахов Зульфикара-аги царям Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу. 1640 – 1656. Турецкая дипломатика в контексте русско-турецких взаимоотношений. М., 2008.

 

 

 

7.

Письмо Зульфикара-аги царю Алексею Михайловичу. Написано 3 февраля 1653 г., получено 27 апреля 1653 г. Оригинальный текст отправителя и перевод.

 

 

                                                                                                                       Hu

     Allahnıng inayete ile ulu han, çar ve  biek knyaz Aleksa Mihaylovik, cömla Urusıng hökemdarı, Vladimireng ve Maskaüeng, ve Novigradıng, ve Kazanıng, ve Ajdırhanıng, ve Pskuıng, ve Itvereng, ve Razanıng, ve Permışkeng, ve İvaçkuıng, ve Bulgarçıknıng, ve Karangılıga var İnci, ve Sibir Mönavvarena var İnci ve Nemçinıng vali  hazratlareneng Allah Tagali gömer ve daülatene daimi ziyada iliyup,

     Şavkatle ve sagadatle, gazamatlı padişah islam hazratlarene ulan kadimi haer hah dustlıgında daimi karar ve ziyada iliya  fimadagd  sagadatle ve şavkatle padişahımız sultan Mohammad,

     han hazratlare, daülat ve ikbal ile icdad ve gadalatle ulan al Gosman      padişahlarınıng möbarak tahet sagadatena cölüs humayunı vakıyga ulmaklı cömla cavanib arbagdan agar Ruma imparaturı  Ferdinanduş ve frança ve ingliz ve macar krale ve sair milek nazarardır tacdıd dustlık ve möbarak bad öçen  binam ilçelere ile dustlık nameların  irsal idü har bere macadda dustlıkların icra idep vilayetlarıene kitteler. Ançak taraf daülatlardan andık kadimi ve kavi dustlıgı binaan ilçeler kilmiep, maemul ulan bu dır ki.

     Canab sagadatlardan dahi Asetane-i Sagadata şavkatle ve gazamatlı hazratlarene dustlık ve möbarak bad tahniase öçen yarar  ilçeler kullarıgız [kileb] yanga başdan tacdid dustlık icra ulına

bu caniba Аsetane-i Sagadatta hala vezir-i agzam ulan azatlı  ve sagadatle Ahmad-paşa hazratlare ziyada säyala äye daülatle der ki, tagbire mömkin dögelder, ve canab daülatenga haer hah dustıdır.

     Azatlı ve sagadatle Krım hanı hazratlarene har barkı adam ve maktub irsal ulına canib daülateng ile huş ulmak öçen han moşahada ilia hazratlarene yazarlar.      

     İnş Allah Tagala, agar kem bu caniba ilçeleregez kilacak ulırsa, rigayat ulınıb ve rigayat üzra taraf daülatene irsal ulınırlar, ve çok ilekler moşаhada ulınır.

     Ve nahar Tın kazakları niça seneder ki Kara dingez çıkmadılar ide, lakin hala ike sene der ki kimesene imin itamezden mazküran kazaklar Kara dingez çıgıp kila ziyanları.

     Ve hala oşbu maktub ila varan Dimitra valid Yürgiy kulıng tugrı ve inan adamdır. Ul caniba varmaklı imin der ki üzerenden nazar şarifenga darigı boerılmiep ul canib ulan hezmetleren kürdekden songra ina  bu canib imin ve salam irsal boerıla,  har vachale tazi  ve möstakıy kulıngız dır.    

     Bakıy ferman daülatle ve sagadatle ulu han, çar ve biek knyaz Aleksa Mihaylovik, cömla Urusıng hökemdarı, hazratlarenengda.

Tahrir fi 4  şaher rabig al avval sene 1063.

Daülategeze haer hah Zulfikar efendi bendegez.

Tamma.

 

РГАДА. Ф. 89. Оп. 2. Д. 28. Подлинник. Оригинал.

 

 

Перевод Сагита Фаизова 

 

                                                                                                                        Он (Аллах)

     Милостью Аллаха  великому хану, царю и великому князю Алексею Михайловичу, Всей России государю, Владимира и Москвы, и Новгорода, и Казани, и Астрахани, и Пскова, и Твери, и Рязани, и Перми, и Вятки, и Булгара, и в Темной стороне находящегося Инджи, и в Сибирском сиянии находящихся Инджи и Немецкой области правителю, Их величеству, пусть Аллах Всевышний продлит Вам жизнь и государствование.

     Пребывающий и намеренный пребывать в давней доброжелательной дружбе  с великими и наделенными счастьем исламскими падишахами, Их величествами, великий падишах наш, султан Мохаммед,

     Их ханское величество, благодаря счастливому предопределению сел на наследном и справедливом престоле Дома Османов, и в связи с этим событием со всех четырех стран света, от императора Римской империи и французского, и английского королейБожиею милостьью великому царю и великому князю Алексею Михайловичю Всеа Русии облаадателю владимирскому, московскому, новгородскому, казанскому, астараханскому, псковскому, тверскому, резанскому, пермскому, вятцкому, болгарскому и Всея Северныя страны и сибирских стран и до немец царю и облаадателю, потом дай, Господи, Вашему величеству благоденствия и благодати Вашие умножения, и потом дай, Господи, с великим и з благосчасным з государем нашим с Его величеством, исконным своим доброхотом, дружба Ваша утвержалась и множилася.

     А как благосчасной великий государь наш султан Магометево царево величество

Божиею милостью учинился предков своих великих  государей на отечне престоле, и потом со всех четырех сторон великих государств короли цысерской и францужской, и аглинской, и угорской, и иных хрестиянских государств короли поздравляют и дружбу свою подкреплять присылали послов своих честных, имянитых людей, и те их послы, соверша посольство, отпущены с честью – кождой в свое государство. 

     Только Вашие благодати к великому и благосчасному государю нашему поздравлять и исконную свою крепкую дружбу подкреплять послы не бывали. И ныне пристоит Вашему вел, и иных правителей пришли послы с  поздравлениями по случаю воцарения и уверениями в дружбе, и послы все, подтвердив дружбу, отбыли в свои области. А от каких государств не прибыли послы с подтверждением  давней и могущественной дружбы, то ожидаются.

     И если от Вашего благоденствия благородные послы, рабы Ваши, к Порогу Счастья придут с дружбой и поздравлением Их величества, то дружба будет подтверждена.

     Нынешний везирь-аззам достойный и наделенный счастьем Ахмад-паша*, Их величество, имеет такое призвание к государственным делам, что и объяснить невозможно, и Вашему величеству доброжелательный  друг.  

        Благородному и наделенному счастьем крымскому хану**, Их величеству, с каждым отправленным к нему человеком настоятельно наказывают и в письмах к нему лично пишут, чтобы с Вашим величеством хан, Их величество, был в добрых отношениях.

     Если будет на то воля Всевышнего Аллаха и послы Ваши в эту сторону придут, их с почетом встретят и проводят в свою страну, и много согласия увидим.

     И донские казаки сколько лет не выходили в Черное море, однако ныне два года, злоупотребляя нашим миролюбием, упомянутые казаки выходят в Черное море и причиняют вред.

     Дмитрий Юрь(ев), раб Ваш,  идущий с этим письмом, человек прямой и заслуживающий доверия. Когда в ту сторону благополучно придет и исполнит свои поручения так, чтобы Ваше величество не испытало сожаления, то благополучно и с миром отправьте его в эту сторону, он, ведь,  благородный и самостоятельный во всех отношениях раб Ваш.

     Написание вечного фирмана в воле наделенного счастьем  великого хана, царя и великого князя Алексея Михайловича, Вашего величества. Написано 4 рабби аль-авваль 1063 г. (3 февраля 1653 г.).

Доброжелательный к Вашему величеству раб Ваш Зульфикар-эфенди.

Завершено.

 

РГАДА. Ф. 89. Оп. 2. Д. 28.

 

* Тархунчы Ахмет-паша, великий везирь с 20 июня 1652 г. Спустя полтора месяца после отправления письма Зульфикара  был задушен (21 марта 1653 г.).

** Ислам-Гирей III.

Права и статус мусульманки в российском обществе начала XXI в.Сагит Фаизов 

Права и статус мусульманки в российском обществе начала XXI в. (по материалам периодики и книжных изданий). Монографическое исследование.

Создано при поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, грант 2006-2008 гг.

 

Вводные замечания

 

     Начавшийся в середине 1980-х годов процесс обновления религиозной жизни в СССР и государствах, образовавшихся в результате распада СССР, имел одним из своих направлений пробуждение религиозного сознания у значительного числа женщин и освоение ими сакральных идей и норм в качестве ведущих ценностных ориентиров. Этот процесс находился в русле восстановления прав и свобод личности, сопровождался восстановлением независимых (или слабо зависимых) от государства религиозных институтов и имел позитивный смысл и позитивное значение. Вместе с тем свободной самореализации личностной потенции женщины в религиозной сфере сопутствовало распространение на женщину тех ограничений и особенностей поведения в обществе, которые свойственны религиозным праву и этике. Со временем конфессиональные правовые и этические нормы стали доминирующими для значительного числа женщин государств СНГ. Реставрация конфессионально и отчасти этнически мотивированных норм поведения женщин-мусульманок стала в течение последних двадцати лет одним из самых заметных явлений общественной жизни, а тема возвращения женщин к традициям, отмененным (в сознании большинства)  советской властью, заняла постоянное и почетное место в средствах массовой информации. Конфессиональные издания в этой ситуации целенаправленно работали над созданием образа и социального типа женщины, находящейся в добровольной зависимости от мужчины и ограничивающей свои интересы заботами об удовлетворении бытовых потребностей мужчины и воспитанием детей. Массовые светские издания информировали читателей о пикантных и иных новациях гендерного свойства в мусульманской среде (проблеме многоженства, похищениях невест и пр.), но, как правило, избегали полемического или научного осмысления злободневных проблем, связанных с совмещением различных пластов правовой и поведенческой культуры в женской субкультуре.
     Вследствие влияния этих факторов в общественном сознании и социальной практике государств СНГ с численно доминирующим христианским по происхождению населением (Россия, Украина и др.) к рубежу второго и третьего тысячелетий сложилась ситуация, когда женщины-мусульманки исповедующие принципы и нормы равенства с мужчинами, и сочувствующие им мужчины оказались без философского и идеологического инструментария в ситуации, требующей от них переосмысления собственной самоидентификации.  И, напротив, традиционалистски ориентированная часть мусульманского сообщества при поддержке конфессиональных институтов обеспечивала интенсивную циркуляцию своей идеологии в СМИ, конфессиональных образовательных учреждениях, издательской деятельности, нередко достигала той или иной формы политической апробации своих идей. Благодаря этому видимый вектор развития гендерных отношений в мусульманских сообществах России обрел прочную патриархальную направленность – в диссонансе с вектором развития гендерных отношений в мусульманском мире, во многих мусульманских общинах Европы, Северной Америки и ЮАР. В итоге за последние два десятилетия в России сложилось идейное течение, связанное с формированием субкультуры нового поколения практикующих мусульманок, для которой характерно не только следование традиционализированным практикам, но и репрезентация своего варианта исламской идентификации. В сумме ценностных ориентиров нового поколения наряду с критически осмысливаемым религиозным опытом предшествующих поколений присутствовал доминирующий образец «идеальной мусульманки», культивируемый конфессиональными СМИ, популярными книжными изданиями и вне их – в наставнической практике религиозных деятелей.
     В свете развития данных тенденций конфессиональной жизни представляется актуальным изучение основного круга идей, на которые опираются в России сторонники реставрации гендерной асимметрии, выявление основных признаков пропагандируемой традиционалистами модели взаимоотношений между женщиной и мужчиной, расхождений между традиционалистской концепцией гендерных отношений, с одной стороны, и Кораном, с другой, выявление региональной специфики неоконсервативных идей и практики в области гендера. Разрешение этих задач требует распознавания гендерных стереотипов и средств, позволяющих их эксплуатировать для поддержания преимущества мужчин и подчиненного положения женщин в спектре властных позиций. Преодоление биологического детерминизма в системе представлений о связях «мужского» и «женского» и, в частности, в объяснении социокультурных различий между женщиной и мужчиной, имеет самое непосредственное отношение к исследуемой теме.
     В средствах массовой информации и книжных изданиях представлены, хотя и в незначительной степени, либеральные  взгляды по «женскому вопросу» в исламе, в основном принадлежащие зарубежным авторам. Знакомство с такими взглядами позволяет увидеть в зародыше круг модернизаторских идей, которые постепенно проникают в российскую дискуссию о правах и статусе мусульманок.
     Преобладающее большинство мусульман (и мусульманок) России, по наблюдениям социологов, не являются практикующими, то есть нетвердо знают основы вероучения, не исполняют правило пятикратного намаза, не придерживаются принципа хиджаба, редко посещают мечеть (1). Тем не менее они считают себя мусульманами (и мусульманками) и участвуют в религиозно задаваемых обрядах. Многие из непрактикующих («обрядовых» или «светских») мусульманок занимают активную жизненную позицию, овладевают востребованными обществом профессиями и добиваются успеха в избранной области профессиональной деятельности, бизнесе и политике, испытывают удовлетворение в семейной жизни. Вместе с тем значительная часть непрактикующих  мусульманок сталкивается с жизненными затруднениями,  вызванными не только крахом прежних практик поддержания равноправия женщин, но и присутствием патриархатного наследия во властных позициях в семье и вне семьи. Выявление мировоззренческих установок и особенностей социального положения таких мусульманок – одна из задач предпринимаемого исследования.
     Научное освоение темы находится в зачаточном состоянии. Автором учтены статьи А.С. Антиповой («Ценности ислама и светского государства в социологическом измерении»), Е. Омельченко («Гендерное измерение: образы и практики бытового ислама»), Логашевой Ж.Б. («Ислам и коранический идеал женщины»), Г. Сабировой («Как стать и остаться мусульманкой: опыт разных поколений»), диссертация З.М. Бараевой («Женщина в мусульманском обществе: проблемы трансформации социального и правового статуса») (2). А.С. Антипова в своей статье обобщила результаты социологического обследования, проведенного в 5 вузах Дагестана и направленного на выявление ценностных представлений опрашиваемых о таких явлениях как ислам, религиозная нравственность, хиджаб, многоженство и др. Сведения А.С. Антиповой использованы в тексте данного исследования. В статье Е. Омельченко подведены некоторые итоги полевого социологического исследования, осуществленного в Татарстане и Дагестане и направленного на выявление гендерных аспектов образов женщины-мусульманки и мужчины-мусульманина, представлений о многоженстве, презентационных мусульманских практиках. Ж.Б. Логашева, опираясь на текст Корана, поучений богословов и фольклорные произведения, воспроизвела представления мусульман средневековья об идеальной женщине. Ее статья находится в русле исследовательского запроса об идеальной мусульманке в рассматриваемой дискуссии. Статья Г. Сабировой проливает свет на мотивации вовлечения московских мусульманок разных поколений в конфессиональную жизнь (через религиозное образование) и различные уровни самоидентификации практикующих мусульманок. Диссертация З.М. Бараевой посвящена проблемам трансформации социального и правового статуса мусульманок в сегодняшнем мусульманском мире, но описываемый исследовательницей опыт проецируем на российские реалии, особенно в той его части, которая касается модернизации шариата применительно к требованиям современности. 
     Источниковая база исследования – издаваемые на русском и тюркских языках газеты и журналы республик Поволжья и Северного Кавказа (в России),  региональная периодика Центра России и Поволжья, центральная периодика России. Дополнительная источниковая база – сайты религиозного, этнического и политического направления. Многие газетные и журнальные публикации извлечены из информационных ресурсов интернета. В тексте исследования используются термины «конфессиональные издания», «конфессиональные СМИ», под которыми  подразумеваются СМИ, контролируемые духовными управлениями мусульман или религиозными общественными организациями. Отдельный круг источников составили книжные издания, произведения авторов как традиционалистской, так и модернизаторской идейной ориентации.
     Авторы цитируемых статей и аннотируемых книг принадлежат к разным течениям общественной мысли: традиционалисты (С.Н. Султанмагомедов, М.П. Гаджиев, М. аль-Хашими и др.), умеренные традиционалисты (А.-Г. Бабич, Р. Батыр, Ф.-А. Ежова и др.), модернизаторы (М. Икбал, Ф. Исаак, Муктедар Хан) и «светские» авторы (Г. Ахматкужина, А. Байеш, Л. Харсиева и др.). К традиционалистам отнесены сторонники патриархатных воззрений на соотношение прав женщин и мужчин, к умеренным традиционалистам – носители патриархатных взглядов, выступающие за сокращение разрыва в понимании ценностного соотношения между женщиной и мужчиной и во многих случаях склоняющиеся к большему вовлечению женщин во внесемейные формы самореализации, к модернизаторам – сторонники новой интерпретации текстов Корана и хадисов с целью максимального раскрытия их эгалитарного потенциала и приближения на этой основе прав женщин к правам мужчин. К «светским» отнесены авторы, излагавшие свои взгляды вне религиозного дискурса, на основе светских мировоззренческих предпосылок.
     Отбор цитируемых материалов из СМИ осуществлялся на основе критерия его насыщенности познавательно значимым содержанием. В силу этого правила из сферы цитирования исключались новостные сообщения, краткие проповеди и поучения. Включенные в сферу прямого или косвенного цитирования тексты являются результатом аналитической работы или жизненного опыта их авторов и обязательно несут в себе мировоззренческий, концептуальный смысл. Статьи зарубежных авторов, адресованные публикаторами русскоязычному читателю, расценивались как субъекты информационного процесса наравне со статьями российских авторов.

     Хронологические параметры исследования – 2001-2007 гг.

 

Сноски и примечания

 

1. Мусульман в России в 2002 г. насчитывалось 14 млн. человек. Из них практикующие мусульмане, по наблюдениям С.Б. Филатова и Р.Н. Лункина, составляли не более 2,8 млн. человек (Филатов С.Б., Лункин Р.Н. Статистика российской религиозности: магия цифр и неоднозначная реальность // Социс: Социологические исследования. 2005. № 6. С. 36).

2. Антипова А.С. Ценности ислама и светского государства в социологическом измерении // Социс: Социологические исследования. 2007. № 3. С. 111-118; Бараева З.М. Женщина в мусульманском обществе: проблемы трансформации социального и правового статуса / Автореф. дис… канд  философ.  наук. Махачкала, 2003; Логашева Ж.Б. Ислам и коранический идеал женщины // Ислам и политика (взаимодействие ислама и политики в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и в Центральной Азии). Москва, 2001. С. 319-326; Омельченко Е. Гендерное измерение: образы и практики бытового ислама // http://regionulsu.ru/books/drugoe_pole/part; Сабирова Г. Как стать и остаться мусульманкой: опыт разных поколений // Устная история и биография: Женский взгляд. Москва, 2004. С. 1-16. 

 

Фаизов Сагит Фяритович Права и статус мусульманки в российском обществе начала 21 в. (по материалам периодики и книжных изданий). Монографическое исследование. Ранее не публиковалось.


Сакральный дискурс ценностного соотношения между женщиной и мужчиной


Сагит Фаизов 

Права и статус мусульманки в российском обществе начала 21 в. (по материалам периодики и книжных изданий). Монографическое исследование.

Создано при поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, грант 2006-2008 гг. 

Глава 1    Доминирующие идейные установки относительно прав, статуса и социального комфорта мусульманок в конфессиональных СМИ

 

Сакральный (коранический) дискурс ценностного соотношения между женщиной и мужчиной

       Тема ценностного соотношения между женщиной и мужчиной крайне скупо освещалась в конфессиональных СМИ за обозреваемый период. Ниже представлены краткие экскурсы в эту тему нескольких авторов, касающиеся происхождения женщин и мужчин в сакральных текстах, предназначения и личностного потенциала женщины, особенностей ее положения в условиях конфронтации Запада и Востока. Акт творения Всевышним прародителей человечества многократно удостаивался упоминаний как символическое действие, положившее начало равенству женщины и мужчины.      

     В Коране насчитывается не менее двадцати аятов, сообщающих о сотворении человека.  Они провозглашают различные версии созидательного акта, если понимать их буквально: «Ведь Мы создали человека из капли, смеси» (сура 76:2), «... Из глины начал сотворение человека» (32:7-8), «Сотворил всякое живое существо из воды» (21:30). В качестве сырья для «изготовления» человека были использованы либо глина, либо вода, либо капля некой смеси, которая истолковывается богословами как смесь мужского и женского начал. Доминирования мужского начала в процессе  «лепки» в большинстве сур не видно. Но в суре 39  «Толпы» (аят 6) сообщается о сотворении людей «из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих». Напротив, в суре «Завернувшийся» (75:37-39) мужчина и женщина упоминаются вместе как созидаемая пара: «Разве не был он каплей семени источаемого? Потом стал сгустком, и сотворил Он его наилучшим образом, и сделал из него пару: мужчину и женщину». Сура провозглашает единовременное создание мужчины и женщины из одного источника – «сгустка», и это дает основание полагать, что созидательный акт Всевышнего не наделил кого-либо из двух первых человеческих существ каким-либо преимуществом, пусть даже символическим. Первый аят 4-й суры: «О люди! Бойтесь Вашего Господа, который сотворил вас из одной души и сотворил из нее пару ей, а от них распространил множество мужчин и женщин», - в толковании ряда авторитетных комментаторов  указывает на происхождение мужчины и женщины «из одного живого ядра» или «из одного-единственного живого существа» (1).  Сотворение первых людей из одной субстанции, описываемого как «сгусток» или «душа», трактуется современными богословами как источник их равенства и равной природной одаренности. Происхождение всего человечества из одной пары предопределило особенную взаимную причастность (родство) всех людей (2).   

     В коранической истории грехопадения Ева (не названная по имени) виновата в меньшей степени, нежели Адам: не она уговаривает  Адама съесть запретный плод, а Адам ее – по наущению Иблиса (змея). Из этого следует, что начальные сцены истории человечества  отмечены небольшим преимуществом Евы/Хаввы относительно Адама.     Первая наполовину божественная, наполовину человеческая драма, разыгравшаяся под сенью «древа вечности» не раз упоминалась в мусульманских СМИ по различным поводам. Но в статье имам-хатыба Рустама Батыра наблюдается любопытный случай, когда она артикулирована как отправная точка для неортодоксальных рассуждений  о достоинствах женщины (3). Роль Евы в истории грехопадения имам-хатыб оценил как заведомо выигрышную в сравнении с Адамом (4). Женское потомство Евы и Адама оказалось достойным почитания в степени не меньшей, нежели мужское потомство.  Ислам, писал имам-хатыб, изначально проявлял к женщинам особенную благожелательность. И выразилось это прежде всего в трактовке материнства как подвига и миссии, которые способны утвердить рай на земле: «Рай находится под ногами ваших матерей» (из хадисов). Но и за рамками своего главного призвания, в отношениях с мужчиной,  женщина занимает в учении ислама высокий статус. Ее любовь способна открыть мужчине путь к познанию Бога. Имам-хатыб цитирует средневекового мыслителя Ибн аль-Араби (5): «И вот если сей раб, страстно возлюбив женщину и стремясь к ней всей душой, увидит в ней свой образ, свою форму», - то, продолжает имам-хатыб «таким образом, он увидит именно Бога, не что иное, но увидит через любовную страсть и наслаждение соития». 

      Согласно аль-Ашари (6), одному из учителей веры в суннизме, женщина удостаивалась и пророческой миссии, напомнил Р. Батыр.     Но достойная женщины роль в обществе еще не освоена. Многие современные мусульмане считают, что удел женщины – семья и домашние заботы. Противники женского лидерства в обществе, как правило, цитируют аят, в котором говорится: «Мужья – попечители жен своих» (4:34). В действительности же  здесь речь идет об обязанности мужа содержать свою жену (7). (Каким образом жена, находящаяся на содержании у мужа, должна осуществлять свое лидерство вне семьи, имам-хатыб не поясняет.) Женофобы часто ссылаются на хадис: «…Если правители ваши будут худшими из вас, богачи ваши – жадными из вас, а делами вашими [будут заведовать женщины] ваши, то низ земли лучше для вас, чем ее верх», - но он, по словам имам-хатыба, «странноватый» и сомнительный. Между тем, женщина обладает таким потенциалом к самореализации, что за ней следует признать способность быть хоть главой государства, хоть духовным лидером. Ничто не должно препятствовать женщине, если она ощущает себя способной выступать с проповедями в мечети.

     Женщина тем более достойна почтения и почитания, что понятие «самости», «сущности» Бога выражается в богословии ислама словом женского рода – «зат», что «указывает на приоритет женского начала в Боге над мужским» (8). В том же ряду женственности священных слов находится «рахма» - «Божье милосердие», - которое восходит к понятию «материнской утробы», «женского лона» («рахм»).

     В заключение имам-хатыб произвел литературно изящную инверсию происхождения первой женщины из ребра Адама (по хадисам, в Коране этого нет). Он предложил считать генезис Евы от Адама не признаком ее ущербности, а превосходства, поскольку «глиняная твердь» Адама была всего-навсего «пробным камнем», расходным материалом для создания утонченной Евы/Хаввы – подлинного венца творения (9).

      Выдержанная в «галантном» духе, когда комплиментами в адрес женщин подменяются необходимые аналитические оценки, статья Рустама Батыра, тем не менее, обозначила некий повторный (после трудов татарского просветителя нач. 20 в. Мусы Бигиева) тематический прорыв в освоении интимного раздела мусульманского богословия, но не предложила какой-либо концепции в обозначенном дискурсе. Тезис имам-хатыба о познании Всевышнего через любовную страсть не находит подтверждения в цитируемом им изречении Ибн аль-Араби, нет подтверждения ему ни в Коране, ни в хадисах. За исключением разве что хадиса со словами Всевышнего: «Каждому своему рабу Я являюсь таким, каким он меня видит» (10). Но Коран призывает быть осторожным в допущениях относительно восприятия Всевышнего: «Превыше Он того, что Ему приписывают» (6:100). Не вполне удачной оказалась попытка имам-хатыба высказаться относительно перспектив освоения женщинами новых горизонтов самореализации. В частности, ощущается определенная непоследовательность в том, что, признав право женщины на духовное лидерство, он указал лишь на одну область этой миссии – проповеди.

     Приблизительно за два года до появления статьи Рустама Батыра тема происхождения женщины и ценностного сопряжения между женщиной и мужчиной в период начальной истории человечества (в экзегетике Корана) была поднята  в статье из ж. «Hawa», представленной на русском языке сайтом «ислам.ру». Не указанный редакцией сайта автор назвал праматерь человечества не только первой женщиной и супругой Адама, но и первой мусульманкой (без аргументов в пользу такого предположения). Фактически само ее имя, по версии автора, означает «источник жизни». Однако у слова «хава» есть и другое значение: оно обозначает красновато-рыжий цвет темного оттенка, и возможно, что имя Ева/Хава также связано с цветом кожи.

      История рождения и грехопадения Адама и Евы подробно излагается в Коране в трех местах: в суре 2 «Корова» (аяты 30-39), в суре 7 «аль-Араф» (аяты 11-25) и в суре 20 «Та ха» (аяты 116-123). Суть ее состоит в том, что Всевышний создал Адама из глины и научил его «именам», то есть дал ему знания, но запретил плоды одного дерева. Между тем, первый человек ослушался своего Господа... Во многих культурах и религиях можно найти следы истории Адама и Евы/Хавы, напоминает автор ж. «Hawa», хотя иногда она предстает в весьма искаженном виде. Автор считает важным, что история, содержащаяся в Коране и Сунне, кое в чем отличается от дошедшей до нас в Ветхом Завете, и, в частности: согласно Корану, как Ева/Хава, так и Адам виновны в неповиновении Аллаху в равной степени. Они оба поели плодов от «этого дерева», которое вовсе не обязательно было яблоней (11).

     Коранический Адам не мог отдать инициативу во вкушении плода с «древа вечности» в руки Евы/Хавы. Этот акт должен был стать символическим: он стал первым в цепи жестов доминирования мужчины над женщиной. Но, освободив себя от равенства, мужчина не освободился от ощущения своей вины в истории асимметричной эволюции его отношений с женщиной. В 2003 г. дагестанский журнал «Ислам. Вера. Совершенство» познакомил своих читателей с мусульманином из Швеции, бывшим дипломатом Мухаммедом Кнутом Бернстремом. Часть высказываний дипломата из интервью с ним касалась темы предназначения женщин и роли их в обществе. Основные его мысли: в религии не может быть принуждения, и отношение к женщине определяется этим правилом; нужно разграничивать национальные традиции, дискриминирующие женщину, и Коран, который дал женщине то, что «не давало ничто другое»; мужчина обязан содержать жен и именно в браке; женщины – наши сестры, милость Всевышнего и необходимость. Но «…женщин в исламе ждут великие цели, которые пока по разным причинам недоступны» (12).

     Несколько иная энергетика высказываний относительно предназначения женщины во вневременной парадигме или различных сторон социализации современной мусульманки ощущается в статье вице-президента Ассоциации мусульманских ученых-обществоведов, автора книги «Американские мусульмане: мост между верой и свободой» Муктедара Хана (2006 г.).       «Перемены, произошедшие в 20 в., - писал он, - принесли мусульманкам поистине суровые испытания. Они попадали под перекрестный огонь на всех направлениях. В конфликте западной и исламской культур или в гражданских войнах между секуляристами и сторонниками исламского пути мусульманки принимали на себя часть тех тяжелых испытаний, которые приносили эти конфликты… Трагедия и ирония – вот два главенствующих мотива, сопровождающих их существование. Временами они становятся жертвами тех, кто стремится защитить их, а иногда их угнетают те, кто стремится их освободить».

       Одно из важнейших положений мусульманского богословия о различении ценностных качеств женщины и мужчины сформулировано  американским ученым с ярко выраженным акцентом на их взаимозависимость: «Фактически в Исламе признается, что мужчины и женщины имеют фундаментальные отличия в своей природе. Это является человеческим проявлением Божественного. Когда мужчины тяготеют к абсолютизму, женщины стремятся к бесконечности, когда мужчины настаивают на справедливости, женщины предлагают милосердие и терпимость, когда мужчины ищут знаний, женщины стремятся к пониманию. Таким образом, сугубо мужское понимание без женского участия страдает однобокостью и является ущербным».  Но не угасающее взаимное недоверие между евроамериканской и мусульманской цивилизациями и явственно практикуемые двойные стандарты обеих сторон продолжают поддерживать известное отчуждение мужчин от женщин, женщин от мужчин, характерное для мусульманских сообществ. В женской среде неспособность цивилизаций к доверительному диалогу вызывает противостояние между вестернизированными и традиционалистки ориентированными феминистками.

      «Можно ли что-либо сделать в данной ситуации?» - спрашивает Муктедар Хан. Ученый предлагает несколько инициатив.  Во-первых, начать образовательную кампанию среди мусульман. Необходимо донести до них мысль о том, что если сегодня многие женщины в исламском мире лишены своих прав, дарованных им исламом, это не значит, что ислам хуже западных ценностей. Следует повышать информированность мусульман во всем мире о правах женщин на образование, равенство, достоинство, а также на свободу выбора и действий. Поскольку разговор о правах может вызвать негативную реакцию, сторонники расширения и укрепления прав женщин должны очень хорошо знать Коран и хадисы. Наконец, надо раскрыть глаза всей умме на недостаток женщин среди исламских богословов и юристов. Когда одни только мужчины интерпретируют Коран, хадисы и исламские юридические нормы, они делают это со своей точки зрения. Поэтому крайне важно, чтобы появлялось как можно больше женщин-богословов, которые могут развивать и излагать в текстах собственный подход (13).

     Взгляд на женщину как на воплощение столь же высокой и одухотворенной Божьей милостью миссии в истории человечества, как и мужской миссии, в изучаемое время не разделяли многие авторы. В частности, ряд публикаций дагестанских газеты «Ас-салам» и журнала «Ислам. Вера. Совершенство», касавшиеся темы предназначения женщины, исходили из того понимания вопроса, что женщине отведена ведомая роль в основных жизненных стратегиях: «Женщина по своей природе является более слабой во всех отношениях, нуждается в духовной поддержке» (мнение Мурада Сулейманова) (14), поэтому он обязан «следить за крепостью ее души и нравами» (Хадижат Баматова и др.) (15).

     В марте 2006 г. на страницах газеты «Ас-салам» появился очерк А. Анат «Жемчуг в обществе - женщина в Исламе», в которой был предложен характерный для традиционалистского мышления взгляд на предназначение и права женщин в исламе.

     «Сегодня, - писала А. Анат, - очень часто мы встречаем на страницах центральных СМИ высмеивание образа «забитой» мусульманки и пропаганду стремления к «свободе». Что такое «свобода» в их понимании - это падение нравов, уравнивание физических нагрузок с мужчинами и т. п., которые приводят к депрессиям на «западный» манер, бесконечный поиск «своего я», унижение женщины как личности… Думаю, что многих женщин от ислама отталкивает именно незнание их прав и обязанностей в исламе, то есть то, что во многих крепко и глубоко сидят стереотипы, будто женщина в исламе очень обделена и угнетена. Давайте попробуем разобраться, так ли это? Положение женщины в обществе - вопрос не новый и до конца не решенный. Позиция ислама по этому поводу - тема, представленная нашему читателю  (газеты «Ас-салам». – С.Ф.) недостаточно объективно».

     Анат напоминает об аяте: «Он - творец небес и земли, Он создал из вас супружеские пары и из животных создал также пары (самцов и самок), и так Он умножает вас этой мудростью, и нет подобного ему, и ничто не сравнится с Ним. Он объемлет все, что говорят Его рабы, и видит все, что они делают» (42:11) (16).  И добавляет:    «В исламе существует настоящее равноправие между мужчиной и женщиной. Что касается равноправия на «западный» манер, то ислам не принимает и отвергает подобное «равноправие» и «свободу». Никто не может отвергать, что существуют различия между мужчиной и женщиной в физическом отношении (мужчины более сильны физически, женщины более слабы и чувствительны). Что касается умственного и духовного развития, то Аллах предоставил как мужчинам, так и женщинам одинаковые права и возможности на пути самосовершенствования и приближения к Нему» (17).

     «Таким образом, - формулирует свое резюме А. Анат, - мужчина и женщина имеют общий корень, происхождение и судьбу; они обладают полным равенством в своем человеческом существовании, что дает им все соответствующие гуманитарные права - это защита жизни, чести, имущества и достоинства. Эти права неприкосновенны, не ущемляются и не оспариваются. Все права распространяются в равной степени на представителей любого пола. Все предписания и законы распространяются без исключения на всех».  

          Очерк А.Анат завершался ее беседой с доцентом Дагестанского государственного университета  Патимат Магомедовой-Расуловой, практикующей мусульманкой. Отсутствие в личном жизненном опыте  П. Магомедовой-Расуловой ощущения угнетения,

препятствий к самореализации, присутствие удовлетворения от творчества, сочувствие к обделенным счастьем «европейским женщинам» - таков основной смысл высказываний собеседницы А. Анат. В заключение П. Магомедова-Расулова заявила, что  «ислам чрезвычайно высоко оценил все составляющие человеческого бытия. Почитание женщины исламом поднялось до высочайшего уровня. Даже дошедший до крайней степени бесстыдства человек не осмелится сказать, что идеи ислама по этим проблемам исходят из предпосылки, что женщина является неполноценным существом или же приложением к другому созданию, играющим в жизни несущественную роль. Если бы это было так, то ислам не уделял бы внимания образованию женщины в то время, как об этом сказано самым прямым образом. Уже одного этого, не затрагивая других вопросов, вполне достаточно, чтобы уяснить истинное положение женщины в исламе, занимающей важное место по отношению к Аллаху и в человеческом обществе после установления полного гуманитарного равенства, а также равенства во всех правах, непосредственно касающихся человеческого бытия обоих полов. Ислам установил определенные различия между мужчиной и женщиной по некоторым правам и обязанностям. Именно вокруг этого и поднимают страшный шум участницы женских конгрессов, некоторые писатели, «реформисты» и молодежь. Остается догадываться, какой «реформы» хотят они своим призывами, чтобы сделать женщину доступной добычей при любых обстоятельствах и заковать в «цепи» рабства!» (18).

     Публикация А. Анат – примечательное явление в дискуссии. Ее отличает полемическая заостренность и вера в проповедуемые принципы. Но вместе с тем наблюдается противоречие между утверждениями: «Не знают истины ислама» те, кто провозглашает, что «ислам абсолютно во всем уравнял мужчину и женщину», и  что «они (мужчина и женщина. – С.Ф.) обладают полным равенством в своем человеческом существовании». Другой недостаток очерка заключается в сугубой умозрительности рассуждений автора: цитируя аяты Корана, А. Анат забывает о том, как часто цитируемые и другие нормы священной книги мусульман нарушались на практике. (Ранее, в сентябре 2005 г., А. Анат в той же газете писала о необоснованном стремлении многих мужчин к господству в семье, см. об этом ниже, в разделе «Взаимоотношения женщины и мужчины в браке и вне его».) Таким образом, публицистка, увидевшая было проблему болезненного сопряжения реального и идеального в исламе, возврашается к сугубо формальной интерпретации Корана (и хадисов), хотя перманентное распознавание меры приближения человеческого к божественному  и нормативному является серьезным и давним запросом умонастроений многих мусульман.

     Основные разногласия дискуссии о ценностном соотношении между женщиной и мужчиной проходили по линии, разграничивающей женщину, равную мужчине по изначальным задаткам и способной преодолеть сложившийся разрыв в личностных и социальных характеристиках между собой и мужчиной, и женщиной, «по своей природе более слабой», нуждающейся в руководстве мужчины во всех сферах самореализации. Признание за женщиной права на проповедь (Р. Батыр) является смелым шагом в сложившейся конфессиональной эпистомологии России, но многими компетентными читателями должно было восприниматься как арьергардное в сравнении с зарубежным опытом когнитивного освоения новых горизонтов женской деятельности. Обобщение искомых новых прерогатив женщины словосочетанием «духовное лидерство в обществе» обозначило общее направление модернизации ее статуса. Подмеченные Муктедаром Ханом фундаментальные различия между мужчинами и женщинами стали основанием для суждения о взаимной зависимости полов и призыва к осознанию их единства. Так в очередной раз была преодолена идея Вольтера, Дидро, Монтескье и Руссо (не только мусульманских консерваторов), что женщины не могут участвовать в общественной деятельности, поскольку они подчинены эмоциям и страстям и лучший удел для них – быть женами и матерями (19).

 

Сноски и примечания 

1.        Значение и смысл Корана / В четырех томах. Москва, 2002. Т. I. С.241 (толкование Мухаммада Абду, Абу Муслима и Мухаммада Асада). Многие богословы отождествляли с Адамом «одну душу» («нафс») цитируемого аята (Там же).

2.       Там же. С. 242.

  1. Батыр Р. Венец творения, а не скверна мира! // Минарет: Российский журнал исламской доктрины 2007. № 1. С. 50-55. За полгода до появления статьи Р. Батыра казанский философ Айдар Хайрутдинов обвинил неких не названных им «умников мужского пола» в том, что они «сделали из женщины виновницу страданий и падения Адама»: Хайрутдинов  А. Муса Бигиев о браке, любви и сексе // Идель. 2006. № 4. С. 54.  
  1. Отметим два ошибочных упоминания грехопадения, когда под описываемой библейской версией грехопадения (плод с «дерева вечности» предлагает Адаму Ева) подразумевается кораническая: Хайрутдинов А. Муса Бигиев о браке, любви и сексе // Идель. 2006. №4. С.54; Гиматдинова Н. Кто ты, женщина? (Размышления в связи с празднованием Международного женского дня) // Идель. 2006. № 4. С.44. 

5.       Абу Бакр Мухаммад ибн аль-Араби (1165-1240) – выдающийся арабский мыслитель и поэт, один из учителей суфизма.

6.       Аль-Ашари Абу-ль Хасан – арабский богослов (873 или 874 – 935 или 941), основатель калама, теоретического богословия.

7.       Иначе понимал этот аят известный богослов Йусуф Али (Индия, 19 в.): «Попечитель» («каввам») – тот, кто последовательно отстаивает дело другого, защищает его интересы и заботится о его делах; это также может означать следующее: тот, кто стоит на страже своих собственных дел и с постоянной решимостью отстаивает свои интересы (Значение и смысл Корана. Т. I. С. 264).

8.       В связи с этим важно иметь в виду, что Всевышний в Коране именует себя в третьем лице мужским местоимением «Он», а слово «зат» имеет широкое употребление вне связи с обозначениями Всевышнего.

9.       Красноречивое изложение противоположной точки зрения дано в книге Ф. Исака: «…Остается немало приверженцев старой точки зрения о том, что «Аллах сделал сделал мужчин и женщин неравными друг другу» <…> (Ф. Исак ссылается на мнения участников движения «Талибан» в Афганистане и периодического издания «Меджлис» в ЮАР. – Авт. ). Сам факт того, продолжают защитники данной теории, что по мифу сотворения женщина была сделана из ребра мужчины, подтверждает идею вторичности, производности ее существования» (Исак Ф. Быть мусульманином. Москва, 2002. С. 196).

10.    Цит. по: Исак Ф. Указ. соч. С. 35.  

11.  http://www.islam.ru/woman/hava/ (19.05.2005). 

12.Ислам. Вера. Совершенство. 2003. № 5. С.5.

13.Международный форум исламского диалога «IslamXXI»

13.и http://www.islam.ru/woman/somop/(25.08.2006). 

14.    Сулейманов М. Основа семейного счастья //Ас-салам. 2005. № 20. С. 10.

15.    Баматова Х. Отношение к женам //Ас-салам. 2004.№ 24.  С. 11.

16.    См. также другой перевод: «Творец небес и земли; Он создал вам супруг из вас самих и из животных создал пары. И так Он умножает вас; нет ничего подобного ему. Он слышащий, видящий» (Значение и смысл Корана. Т. IV. С. 73 {перевод А.С. аль Манси и С. Афифи}).

17.    Далее, возвращаясь к мысли о равенстве мужчин и женщин,  она цитирует первый аят из суры «Ан-Ниса»: " О, люди! Бойтесь вашего Господа, Который со-творил вас из одной души (т. е. пророка Адама) и из нее сотворил пару ей - жену (т. е. Хаву), а от них распространил много мужчин и женщин. Вы все происходите из этой души. Бойтесь и чтите Аллаха, у Которого просите помощь во всех делах ваших и именем Которого вы друг друга упрашиваете, чтите родственные связи и храните их, не разрывайте их, близкие и далекие. Поистине, Аллах всегда наблюдает за вами! От Него ничто из ваших дел не скроется. Он воздаст вам за них! " См. также другой перевод: «О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души и сотворил из нее пару ей, а от них распространил множество мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, именем которого вы предъявляете друг к другу (свои права) и чтите родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами!» (Значение и смысл Корана. Т. I. С. 241-242 {перевод А.С. аль Манси и С. Афифи}). 

  1. http://www.assalam.ru/259/17-s.shtml (из газеты Ас-салам. 2006. № 6.).
  2. 19.    См. о позиции французских просветителей: Брайсон В. Политическая теория феминизма: Введение. Москва, 2001. С. 24.

 

 Фаизов Сагит Фяритович

Права и статус мусульманки в российском обществе начала 21 в. (по материалам периодики и книжных изданий). Монографическое исследование. Ранее не публиковалось. Выше представлен параграф 1-й главы.