February 1st, 2011

Письмо Зульфикара-аги царю Михаилу Федоровичу от 20 декабря 1640 г.


  

Из книги: Мейер М.С., Фаизов С.Ф. Письма переводчика османских падишахов Зульфикара-аги царям Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу. 1640 – 1656. Турецкая дипломатика в контексте русско-турецких взаимоотношений. М., 2008.

                                                                           
1.
Письмо Зульфикара-аги царю Михаилу Федоровичу, привезенное нарочным греком Юрием Степановым. Получено 20 декабря 1640 г.                                                                                              
        Hu

     Gıyzzatlı ve sagadatle ulu çar, han hem ulu bek Mihaylo Fedorovik, cömla Urusıng çarı, Vladimireng ve Maskaüeng, ve Nugradıng, ve Kazanıng, ve Acdırhanıng, ve Puluçkuıng …  ve Sibir diyarlarınıng zabıtı, ve Nisıf al dönyanıng karangılıgı var İnci ve Nemçinıng varsı mileka velikiy çar …(дефект неск. слов) iglam bu dır ki.
     Bundan akdam künderdegez kagazıgız bu canibci daülategez tarafı bu caniba, şavkatle ve azamatlı [padişahımız] hazratlareneng darun sak ile kavi ve sagadat üzra dustlarına dust ve duşmanlarına duşman uldıgıgızi daimi bu haer hahıgız üzra ve vekalan daülata varıp, iglam almakdan hale ulmıyep ve cömla vekalan daülat dahi har vachale kavi dustıgız ve haer hahıgız uldıgında möhik iştibah yuk dır.
     Ve sadr agzam sahib daülat vezire Mustafa paşa dustıng hazratlare dahi kızılbaş safarenden kilep, Asetane-i Sagadata vasıyl ulmışda, kavi dustıgız dır, Allah Tagala … ve daülatena ziyada iliyup, çok zaman dır ki Sagadatle ve ködratle al Gosman padişahı hazratlarene böyle ber yar ve dallal der < [şagıyl] gakl ve [zahil] torarak ve dustlarıgız der, ve dust adam kilmameşde daülategez tarafnıng dustlıgında zud har vachale takriremezden maglüm idenep, kavi dustıngız dır.
     Bu [dafga] oşbu bing kırk tugız şavval al-makkamnıng un altınçı köne ki yaum hicar senededer gazi sultan Murad han hazratlare dönyadan ahiratе nafeh idep, karandaşe şavkatle ve azamatlı sultan İbrahim han hazratlare tahet humayun cölüs … gömera ve daülatena ziyada idep, dustları dust ve duşmanları hur ve hakıyr ula birr padişah dır ki ve saf ulınmız.
     Daülat ve ikbal, ve sagadat, ve iclal ile tahet zavatı, bahete cölüs humayunları mäkkar uldıgına binaan canab daülat, Аsetane-i Sagadatlarende möbarak namaan hem yözene ihsan ideb,
    İslambulda sakin ulıp, belad başlı urum tasisenden Yanov valid Petr ve mökadama canib daülategezden ike dafgi name-i daülatlar ile bu caniba kündergan Manuyla valid Petr nam bendeleregez ile Hozur sagadatka irsal ulındı ve name-i humayun ile azatlı ve sagadatle vezir-i agzam Mustafa paşa zi han dustıgız hazratlareneng dahi hozur şarigenge mohabbat namesı tahrir ulınıp künderelde.

     Bu hosus öçen ne kadar kem ugurıgızdan sagıy ve hezmet ilmeş ve nedir ancak varan mazküran Yanov valid Petr ve Manuylov valıd Petr  nam kullarıngız takririda boerılır, imin iderez ki. Ve mazburan  bendeleregeze süyledep vagurıgızdan ulan hezmetemezi gamel ile maglüm sagadata ilmeki […] daülategez …(дефект неск. слов)      Daülategez azamatlı padişahımız hazratlereneng avvaldangle haer hahı ve kavi dus[…] dönyada [ber]     … (дефект неск. слов).
     Acalden bu haer hahıngdan leyl ve nähar bunda hidmatengden kosur itmiep, dustlıgıng …   (дефект неск. слов)  itmekten hali ulmazın.
     Bezim hadimatemezi nöman  daülategezden bu caniba baig  ilgelege  kilep kiran kullarıgızdan har bere kürmeşlerder  ve moşahada ilmeşlerder belurez ki. Anlardan        dahi hezmetleremez maglüm şarifıgız ulmış.
   Urum Toma bunda bizem kürdekmeza hazir hezmatlar ile, ul caniba name-i humayunlar ile varır da ve kiler da ber kön berden hezmetde bulınmak dögelder. Ber agız cavabı kılır ulmamış. Bu hosusı andan kilep keran baş ilçeleregez bendelere kürmeşlerder ve anglamışlerder. 
     Inş Allah Tagala, cölüs humayun name ile bu dafga mazküran Yanov valid Petr ve Manuylov valid Petr hozur sagadatenge vardıklarında imin iderez ki. Ber morad binam baş ilçegezi sagadatle ve kodratle padişahımız sultan İbragim han hazratlareng cölüs humayun tahniyase öçen künderela, har vachale daülatende haerle ulırır dustlık avvalkiden dahi artık kavi torır dır cömla nikadar ki hesmetleregez ulırsa küreler.
     Haman bu laik Аfanasiy  köbi ber ahladan diyar ilçe tagin boerır ber kön avval bu caniba irsal boerıla. Azak kalgası kazak aşkiyaseneng elekmak ulmaklı, bu canibdan möselman ilçese varılmak mömkin ulmadıgı maglüm şarifegez der.  
     Bi hasa bu dafga  bu name-i humayun ile möselmandan ber ballad başlı adam hozur daülatenge ilçe irsal ulınır di. İrtä ber kön ul yullarına, inş Allah, fatih ulınırsa, ma baena biyar ballad başlı ilçeler möselmandan varıp kilener. Haman bu dafga ki bunlar vardıklarında.
     Balada  mastür  ve mökayad  ulındıgı … ilçeleregezi bu caniba kavi dustlıgı moşahada itderelmak öçen ber kön avval irsal boerıla ki, ugurıngda bezim dahi bunda sagizımız sag ula  ve dahi ziyada hezmet itmage kadаr ulamız,     ve bundan ikdam sagadatle vezir Musa paşa hazratlare kaymakam iken kendevi mohabbat namegız ile Manuylu valıd Petr nam kulıng ile dürt tub samur  irsal boermış, Sez möher ile,  ber huş hak üzra […] vezir Musa paşa hazratlarene taslim ildeler, ve hala anlardan dahi hozur daülatenge ina mohabbat name yazılıp künderdeler.   
     Ve bu haer hah bendeye dahi mazkür Manuylu valid Petr kulıngız ile ber tun samur irsal  boerırsız taslim ildeler. İnş Allah Tagala inayate ile, gömer ve daülategez davam ula.
     Davam daülategezdan Azakdan uk nahar Tın kazak aşkialare katil ildeklere urum Toma ve yanıngı bu kadar adamlar arasında bezim dahi kendi ula nica malımız Hasan çauş nam tercüman yanında ulup bila kitmeşder аyam sagadatenden, amin der ki.
     Hezmetemez bäkа ile inа ihsan boerıla. Ul ziyanımız kadar ingam şarifıngız ula daülategez bu andık kürdekmez ihsan şarifengday faramuş  itmemezin, daimi dust hezmetleregezde kirege köbi sagiy ve ihtimat iderez.
    Bezim canibemezden yukardan yazdıgımız üzra Yanu valid Petr ve Manuylu valıd Petr kullarıngız har ni kem iglam iderler der istif[…] igtimad boerıla kafi, ve canab daülatenge haer hah kullarıngdır.  
     Bakıy ferman sagadatle ulu çar, han ve ulu bek hazratlarengde. 

     Ulu daülatenge har vachale haer hah  Zulfikar efende şad tercüma.

 

Tamma.   

 

 

РГАДА. Ф. 89. Оп. 2. Д. 20. Подлинник.


Перевод С. Фаизова
 

                                                                                Он (Аллах)

     Достойнейшему и наделенному счастьем великому царю, хану и великому князю Михаилу Федоровичу, царю Всей Русии, владетелю Владимирскому и Московскому, и Новгородскому, и Казанскому, и Астраханскому, и Полоцкому, [и Болгарскому], и Сибирскому, и великому царю темной половины Вселенной, включая Инджи и Немчи … следующее извещение же.
     Ранее Вы прислали письмо, и нет никакого сомнения в том, что Ваше величество  будет находить со стороны нашего великого и суверенного падишаха, Их величества, чистосердечное, могущественное и счастливое расположение, будучи другом Его другу, во враждебности – Его врагу, при неизменном доброжелательном содействии пребывающего на этой стороне, постоянно общающегося с государственными мужьями и обеспечивающего их влиятельную дружбу и доброжелательное отношение. 
     И великий везирь, оберегатель государства и друг Ваш Мустафа-паша, который вернулся из Ирана*, могущественный Ваш друг, издавна заботящийся об укреплении мира и государства, ближний человек и советник падишахов дома Османов, [замещающий многих], мудрый и [изумляющий], и друг Ваш, и по прибытии человека с дружественным поручением от Вашего величества, благодаря нашим разносторонним разъяснениям, могущественный друг Вашего величества. 
     Случилось так, что 16 шавваля аль-макам 1049 года** по хиджре скончался великий султан Мурад-хан, Их величество, и на престоле воцарился великий и державный султан Ибрагим-хан, Их величество... Умножения лет и власти, пусть друзья останутся друзьями, а врагов постигнут презрение и позор, Он же велик и непорочен. 
     Ему предначертано было быть на престоле, обладая властью и удачей, и счастьем, и почитанием. Опираясь на   счастливое воцарение, Их величество пребудут в благословенном движении по пути благодеяний.
     И из cтамбульских коренных столичных греков достойный Петр Янов, и ранее дважды отправленный в эту сторону с официальными грамотами Петр Мануйлов, Ваши рабы, отправлены были к Вашему августейшему величеству, и совокупно с августейшей грамотой благородный и наделенный счастьем великий везирь Мустафа-паша, второй после хана*** друг Вашего величества, также написал мохаббат-наме августейшему другу своему и отправил.
     В отношении этого [дела], сколько для Вас cтарания и хлопот было, надеюсь,  увидите из объяснений упомянутых рабов Ваших Петра Янова и Петра Мануйлова и в той степени проявите благосклонность. И что упомянутые рабы Ваши об исполнении рабом Вашим своей службы доведут до сведения Вашего благоденствия… 
     Ваше величество давний доброжелатель и могущественный друг августейшего, державного падишаха нашего, Их величества… на свете… великого… 
     Этот Твой доброжелатель днем и ночью не оставляет свою для тебя службу, [чтобы] дружбу   … не должно [прерываться]. 
     Могу Вас заверить, приходящие в эту сторону из Вашего высокого государства купцы все видят нашу службу и могут свидетельствовать. От них наша служба также Вам известна. 
     Грек Фома здесь у нас с делами под нашим наблюдением, в той стороне – с августейшими грамотами бывал, но не пригоден был ни какому делу ни разу. Ни одного слова не сумел сказать. Это видели и поняли бывшие здесь ранее большие послы, рабы Ваши.      
     Если будет на то воля Всевышнего Аллаха, упомянутые Петр Янов и Петр Мануйлов прибудут к Вашему величеству с посланием о воцарении. А Вы, в согласии с этим пожеланием, вышлите большого посла к наделенному счастьем и могущественному падишаху султану Ибрагиму-хану, Их величеству, с поздравлением по поводу восшествия на престол, и тогда давняя дружба со стороны Его величества во всех отношениях укрепится и все старания Ваши получат воплощение. 
     И  за день до того,  как подобные Афанасию**** подходящие послы, получили назначение, в эту сторону пришло известие, что Азов взят донскими казаками, и известно Вам, что в связи с этим не было возможности послать к Вам посла-мусульманина. 
     По мере возможности, в этот раз с этой августейшей грамотой к Вашему величеству будет отправлен кто-либо из мусульман, из столичных жителей. В ближайшее время в один из дней они, если будет на то воля Аллаха, знатные послы из мусульман, столичных жителей, пойдут к Вам и вернутся – без задержки – вместе с этими. 
     Как было написано и сказано выше… если послы Ваши для засвидетельствования прочной дружбы срочно получат отправление в эту сторону, то и мои усилия оправдаются и в дальнейшем у меня будет возможность больше делать для Вас
и благодаря этому неизменно наделенный счастьем везирь и каймакам Муса-паша*****, Их величество, принял с собственным Вашим дружественным письмом Петра Мануйлова, раба Вашего, приняв также, как добрый знак, четыре сорока соболей – за Вашей печатью, и сейчас от Них также Вашему величеству отправлено дружественное письмо. 
    И этому добродетельному рабу Божьему упомянутый Петр Мануйлов, раб Ваш, шубу из соболей, посланную Вами, вручил. Если будет на то милость Аллаха Всевышнего, жизнь и государствование Ваши будут безгранично долгими. 
     А донские казаки, которые в Азове, Ваши подданные, убили грека Фому, и среди людей, сопровождавших его, закончилась земная жизнь чауша и переводчика Хасана, с которым было наше пропавшее [тогда] имущество, на самом деле.     
     В силу неизменности нашей службы взаправду окажите благодеяние. Надеюсь увидеть милость Вашего величества относительно этой утраты, и благодеяние, достойное Твоего величия, не будет мной забыто, хлопоты и старания наши будут направлены на укрепление постоянной дружбы Вашей. 
     Как мы уже писали выше, то, что сообщат Петр Янов и Петр Мануйлов, рабы Ваши, … определенно заслуживает доверия, и они добродетельные рабы Твоего Величества. 
     А написание вечного указа в Вашем, наделенном счастьем великого царя и великого князя, усмотрении.

     Доброжелательный к Вашему величеству во всех отношениях Зульфикар-эфенди, переводчик.

Завершено.


Примечания

* Кеманкеш Кара Мустафа-паша, возглавлял османскую делегацию при подготовке

и заключении Каср-и-Ширинского мирного договора 1639 г.  

** 9 или 10 февраля 1640 г.

*** То есть падишаха, «хан» - ключевой формант титула османских падишахов.

**** Афанасий Букалов, толмач; речь идет о его поездке в Стамбул в 1635-1637 гг.

***** Каймакам – первый заместитель великого везиря.

 

Мейер М.С., Фаизов С.Ф. Письма переводчика османских падишахов... С. 62-71 (в текст оригинала {транслитерации} и перевода внесены незначительные изменения).