sagitfaizov (sagitfaizov) wrote,
sagitfaizov
sagitfaizov

Categories:

Письмо Зульфикара-аги царю Михаилу Федоровичу от 30 октября 1640 г.


   

Из книги: Мейер М.С., Фаизов С.Ф. Письма переводчика османских падишахов Зульфикара-аги царям Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу. 1640 – 1656. Турецкая дипломатика в контексте русско-турецких взаимоотношений. М., 2008.

                                                    

2.
Письмо Зульфикара-аги царю Михаилу Федоровичу, присланное с греком Антоном Константиновым. Получено 21 января 1641 г.                                                                                        Hu

     Gıyzzatlı ve sagadatle, veliki çar hem ulu bek Mihaylo Fedorovik, cömla Urusıng hökemdarı, Vladimireng ve Maskaüeng, ve Novigradıng, ve Kazanıng, ve Hacitarhanıng, ve Pskuıng, ve İtverıng, ve Razanıng, ve Puluçkuıng, ve Permineng, ve Vaçkuıng, ve Bulgarıng, ve Nisıf al dönyanıng karangılıgı var İnci ve Sibir vilayatınıng, ve Nemçi vilayatınıng malikı ve zabıtı hazratlarеnеng hozur daülatena
     Binihaya haer dogalardan songra  oşbu maktub bende ki tahrir ulınıp kündermekden mıradımız bu dır ki.
     Bundan akdam şavkatle ve azamatlı padişahımız sultan İbrahim han hazratlare daülat ikbal ve sagadat iclal tahet farragı bahıt üzra cölüs ildekende kadimi gadet üzra cömla dustlarına name-i humayunları irsal ulınıp, ulu daülateng dahi kadimden birr ve şavkatle ve azamatlı padişahımız hazratlareneng darun sak ile dustuna dust ve duşmanına duşman uldıgıgız binaan.
      Ve mökaddaman marhüm ve mögafurlı gazıy sultan Murad han hazratlare Bagdad safarene gazimat  ildegenden songra Manuylu Petr nam krestyan kulıngız ile marhüm mazbur gazıy sultan Murad han hazratlarena dustlık  name-i daülateng kilep, Bogdan vasıyl uldı. Ul  name-i kilü bendegez bunda tercüma idep, Bogdana ulu cehle varmışda cömla …(дефект неск. слов).
     Dustlıklarıngızı sagadatle sadr agzam Mustafa paşa hazratlarene bendegez tahrir idep, sagadatle padişah hazratlarenden hozur daülatka möbarak cölüs humayun namesında ve cahi daülat sadr agzam hazratlare dahi hozur daülatenge dustlıgı binaan mohabbat namesın yazıp,
     mian name-i humayun ile tugralı Petru ve name-i daülateng ile kilgen Manuylu valıd Petr nam bendeleregez ile daülatenge tugrı adamlar ildeler.
     Mezkürler arpa uraganda uk ina bu caniba kilmek tahmin ulındıdı, bu andık dahi ber işe yukdır, lekin macarlar kilep, habar virdeler ki: mazkürlere Lehda totıp, habes ilmeşlerder. Ul icleden bu  andık mazbürler çabkın kilmedeler.
     Biek daülategez sagadatle ve azamatlı padişahımız hazratlareneng kavi dustı uldıgına ildekmez ve bu hezmetde uldıgımızda binaan bu künderelan adamlardа ütüne buyla habar varu ulmakda,
     oşbu Anton Kostantin nam bendegez kendi adamezden ulup kendevi ziyada igtimadımız ulup, tazi bendegez ulmaklı hozur daülatenge irsal ildek.
     Ulа kem lutfan Hoda ile, sıhhat ve salamat ile, daülatenge varıp ulan ula vardıkda, bu canıb dustlıklı har  vachale kavi uldıgından ötürü, ni cavap kem iderse, igtımad boerıla. 
      Sagadatle sadr agzam hazratlare, azamatlı ve kodratle padişahımız hazratlareneng daülatene ziyada dust uldıgında şöbha ömedsez kavi ber ulu daülat ve dust adameder, çok zaman dır ki bu daülata buyla ber kavi ve märdpedar, ve dustlık dörsat dust vezir kilmeşdır. Ula kem bunlarıng zaman sagadatenda ber mogtad ilçe irsal boerasız, inş Allah, dustlıklarından kila haerlar moşahada boerırsız.

     Ve Azakda ulan bi din kazak aşkiyasene bu andık yüz virelmedege kebi, bundan    monga dahi ahla yüz virelmiep, ileklendek. Gakıllarından kilmesene emeregez ula har ni ilerseng еlengde.  
     Ve bu caniba ber yarar binam ilçegezi sagadatle padişahımız hazratlarene ulup sabek üzra irsal boerıla.
     Krım tarafından beile künderelerse, han hazratlare bu canaba rigayat üzra Kafadan ulaştırılır. 
     Sayra cömla hezmete lazim ulan ahval mazbur Anton Kastantin bendegez ile agızdan iglam ulın: bahrale  ber yar ilçegeze bu canıba irsal boerıng çok dustlık ulınır bakıy zaman sagadatle ulu daülateng kadar.  

Tahrir fi ruz Kasıym sene 1050 mah racab al möraccab. 
Bende Zulfikar-efende.

Tamma.

(Далее обширная приписка на правом поле, строчки перевернуты. – С.Ф.)

     Hala daülatle Lia krale ile dahi daülateng mabaenda barşık ulup ve Аsetane-i Sagadata Lia kralneng dahi baş ilçese kilep, tahrir gahed idep, bu caniba kirak andıng  ve kirak ulu daülatkareng dustlıkları barışkılık ahvale irende der.
     Ul caniba daülatle Lia krale ile dahi habarlaşep, bu caniba Asetane-i Sagadata biek ilçeng kilmake,
     Bogdan voevodası Lupul voevoda dahi ulu daülatkareng  dustı ulup, ilçelereng varaye, tugrı kilmi. Nahar suına kilença, Bogdan anvarpedar ilçeleregezi Tundan Kara dingez andan Asetane-i Sagadata ber ike kön kemi ile ilçeleri  ulaştırılır, di, ve  ilçelereng, anlar ve gayrilerene, ilçeler bunda hezmetleren  kürença, Tun yalusında gına serilerdır. Bogdan voevodası huş tutturub, ine salamat ile ilçelere kildüklere yuldan rigayat üzra vilayetenge ulaştırılır, di. 

    Ve ŞaginGiray biek Rodosda mard uldı.

Varan Anton valid Kostantın kulıngdan dahi vakıyga uldıgın cadd alırsız, kagaz gacila üzra yazılmışdır.

РГАДА. Ф. 89. Оп. 2. Д. 21. Подлинник.


Перевод С.Фаизова 


 

                                                                                         Он (Аллах)

     Достойнейшему и наделенному счастьем великому царю и великому князю Михаилу Федоровичу, государю Всей Русии, обладателю и владетелю Владимира и Москвы, и Новгорода, и Казани, и Астрахани, и Пскова, и Твери, и Рязани, и Полоцка, и Перми, и Вятки, и Булгара, и в темной половине Вселенной находящихся Инджи и Сибири, и Немецкой земли, Их величеству 
     После вознесения бесчисленных благодетельных молитв в написанном и отправленном мной письме желание наше следующее. 
     Великий и державный падишах наш султан Ибрагим-хан, Их величество, ранее имел счастье воцариться на сияющем престоле своего благоденствующего и почитаемого царства и, как предписывает обычай, направил всем своим друзьям августейшие письма; также Вашему величеству – о дружбе благосчастного и великого, и державного падишаха нашего, Их величества, с друзьями и враждебном отношении к недругам.
     И как ранее, когда покойный и достойный прощения великий султан Мурад-хан, Их величество, совершил поход под Багдад*, Петр Мануйлов, раб Ваш из христиан, и Богдан с изъявлением Вашей дружбы прибыли, а раб Ваш переводил здесь Богдану послание ввиду великого невежества все…      Дружественные Ваши пожелания для наделенного счастьем великого везиря Мустафы-паши, Их величества, раб Ваш написал, и от наделенного счастьем падишаха, Их величества, Вашему величеству августейшее письмо о восшествии на престол написал, и наделенный высокой властью великий везирь, Их величество, мохаббат-наме написал.
    Располагающий августейшим письмом благородный Петр и с посланием Вашего величества пришедший Петр Мануйлов, рабы Ваши, для Вашего величества надежные люди. 
     Упомянутые [в период жатвы ячменя] должны были, предположительно, прибыть, но никого еще нет, а приехавшие купцы сообщили: упомянутые задержаны и находятся под арестом в Польше. Из этого изгнания ныне упомянутые гонцы сюда не пришли. 
     Добившись, что наделенный счастьем и державный падишах наш, Их величество, почитает Ваше величество могущественным другом, и учитывая это вместе с просьбой, которую донесут отправленные люди,
     Этот Антон Константин(ов) из моих людей и пользующийся моим большим доверием отправлен к Вашему величеству как надежный человек. 
     Когда он милостью Господа во здравии и благополучно к Вашему величеству приедет, то ввиду его стремления к всестороннему укреплению дружбы с этой стороны, во всех объяснениях ему следует доверять.
     Наделенный счастьем великий везирь, постоянный друг державного и могущественного падишаха нашего, без сомнения, великий государственный муж, дружественный Вам, долгое время остается в этом государстве   влиятельным советником и верным дружбе везирем. И если Вы обычных своих послов будете посылать, и если будет на то воля Аллаха, ради дружбы этой дары от себя лично послать укажите.
      Да о безбожных казаках-разбойниках, пребывающих в Азове, высказывали соображение, чтобы им не оказывалось содействия с Вашей стороны, поскольку не оказывается с этой стороны. Сделайте все возможное в доступных Вам пределах, чтобы привести их в чувство. 
     И вышлите по-прежнему в эту сторону к наделенному счастьем падишаху полномочного посла, 
     а если он пойдет через Крым, то Их величество хан в знак уважения к этой стороне проводит его из Кафы.     
     Склонный к деятельности в области различных связей упомянутый Антон Константин, раб Ваш, сообщит устно: указ твой о посылке в эту сторону полезного и дельного посла навечно укрепит дружбу наделенного счастьем Вашего величества.

   Написано в день Касима 1050 года месяца раджаб аль мораджаб*.

Раб [Аллаха] Зульфикар-эфенди.

Завершено.

(Далее приводится приписка к письму. – С.Ф.) 

     Ныне между Их величеством королем Польши и Вашим величеством заключен договор, а к Счастливому Порогу прибыл большой посол*** короля Польши, заключил письменный договор, и таким образом нужные клятвы и приличествующие дружественные обязательства получили договорную основу.      Благодаря обмену известиями с Их величеством, польским королем [известно], что в эту сторону, к Счастливому Порогу, Ваш великий посол не идет из-за чрезмерных разногласий в Польше. 
     Воевода Молдавии Лупул друг Вашего величества, и послы Ваши, когда идут, то не прямо. Когда [они] прибывают к реке, то господарь Молдавии, как он говорит, светлейших послов Ваших напрямую с Дуная вдоль Черного моря до Счастливого Порога за два дня может доставить. И послы Ваши, эти и другие, вместо того, чтобы здесь дела делать, по берегу Дуная слоняются. Воевода Молдавии говорит, что и до Вашей области послов в добром здравии с почтением может проводить (не задерживая у себя). 
    Да Шагин-Гирей**** скончался на острове Большой Родос.
   От Антона Константинова, раба Вашего, также о новостях узнаете, бумага написана поспешно.

 


Примечания

* Мурад IV вернулся в Стамбул из успешного похода под Багдад 12 июня 1939 г.

**День Касима (день св. Дмитрия) – 30 октября 1640 г.

*** Вуйчик Мясковский.

 **** Шагин-Гирей, калга Крымского юрта в 1623-1628 гг. Вместе с своим братом ханом Мухаммедом III все эти годы занимал резко выраженную сепаратистскую позицию а отношении османов.

 

Приложение к письму от 21 января 1641 г.

Пометка Посольского приказа: «Да переводчик же Зельфукар-ага пишет к государю на особном листе».

 Перевод Посольского приказа

     Да и про то благосчастной и великой Вашей благодати буди ведомо, что ныне в сю сторону с Вашею благосчасною грамотою посланные люди Богдан Иванов Лыков во всем прям и во всем к Вашей великой благодати достойной холоп Ваш. Благодатный и честнейший везирь аззем, великой друг Вашево величества, похвалил ево потому, что в службе ево и в словесах исполненье. И у великого друга Вашего все прошенье Ваше исполнил. И Вашей великой благодати достойной холоп. А как они были у честнейшего у великого друга Вашего у везирь азземова величества, и в те поры толмач ни единого слова исполнить не умел. И в те поры я, холоп Ваш, те слова везирь азземову величеству по достоинству выговорил и ведомо учинил, а Офонасей толмач* не человечен и к великой Вашей благодати службу ево не стало, и не достоин. Холопей Ваших много, только бы в его место иной бы Ваш холоп был послан, было б лутчи, потому что он гораздо недоброй человек. Аже, даст Бог, холоп Ваш Богдан Иванов** к Вам приедет, и Вам бы ево велеть наедине роспросить. И про то про все Вашему величеству будет ведомо. А ныне, как холоп Ваш к Вам приедет, и про то б Вам велеть роспросить, что в сей стороне был Офонас, и он Вашего величества к службе недостойной человек. Как он был у честных людей, и он по Вашему веленью, что к достойной дружбе словес донесть и доложить по турски не умеет. А я меж Вами обоими великими государи прямую большую дружбу многие годы помню и для того Вашему величеству объявляю и во всем добра хочю, про то и после Вам благосчасному великому царю, Вашему величеству, будет ведомо.

 РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. 1640. Д. 1. Лл. 193-195. Фрагмент столбца. Оригинал перевода.

* Афанасий Букалов

 ** Богдан [Иванович] Лыков

Мейер М.С., Фаизов С.Ф. Письма переводчика османских падишахов... С. 72-78 (в текст оригинала {транслитерации} и перевода внесены незначительные изменения).

Письма Зульфикара-аги

 Азовское сидение

 

 

Tags: Zulfikar-aga maktubı, Османы
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author